субота, 4 лютого 2017 р.

ГЛАВА 81 ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ. СТВОРЕННЯ ЗАГРОЗИ ЖИТТЮ, ЗДОРОВ'Ю, МАЙНУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ АБО МАЙНУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Стаття 1163. Усунення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи
1. Фізична особа, життю, здоров'ю або майну якої загрожує небезпека, а також юридична особа, майну якої загрожує небезпека, мають право вимагати її усунення від того, хто її створює.
1.  Зобов'язання, що виникають у результаті створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи, є новим інститутом у системі віт­чизняного цивільного права. При застосуванні норм цього інституту слід враховувати його системні зв'язки з іншими інститутами цивільного права.
Стаття 1163 ЦК виходить із того, що зобов'язання між управненою особою та пра­вопорушником виникає уже із факту створення загрози.
2. У разі створення загрози життю та здоров'ю фізична особа вправі вимагати усу­нення небезпеки, створеної внаслідок підприємницької або іншої діяльності, відповідно до ст. 282 ЦК. При цьому відповідно до ст. 275 ЦК фізична особа вправі захищати право на життя і здоров'я способами, встановленими главою 3 Цивільного кодексу, а також іншими способами, відповідно до характеру порушення.  Стаття 1163 ЦК
не виключає інших, ніж передбачені цією статтею, способів захисту права на життя і здоров'я, порушеного створенням загрози цьому  праву.
3. Стосовно права власності ст. 386 ЦК встановлює дещо обмежені можливості захисту у випадках, коли ще не порушені правомочності власника володіти, корис­туватися та розпоряджатися майном,  але є підстави передбачати можливість по­рушення цих правомочностей. У таких випадках власник може звернутись до суду з вимогою про заборону вчинення дій, які можуть порушити його право або з ви­могою про вчинення певних дій для запобігання такому порушенню. Це за змістом відповідає вимозі усунення небезпеки, можливість пред'явлення якої передбачена ст. 1163 ЦК.

Стаття 1164. Наслідки неусунення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної осо­би або майну юридичної особи
1. У разі неусунення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи заінтересована особа має право вимагати:
1) вжиття невідкладних заходів щодо усунення загрози;
2) відшкодування завданої шкоди;
3) заборони діяльності, яка створює загрозу.
1. Відповідно до ст. 1163 ЦК зобов'язання виникає із факту створення загро­зи життю, здоров'ю,  майну фізичної особи або майну юридичної особи.  Згідно зі ст. 1164  ЦК на стороні порушника,  який створив загрозу життю,  здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи, відповідне зобов'язання вини­кає «у разі неусунення загрози...». Це не може тлумачитись як обмеження права на судовий захист, передбаченого ст. 124 Конституції [1] і п. 5 ст. З ЦК. У дано­му випадку законодавець визнав за відповідними суб'єктами певні права тільки
за умови неусунення загрози, яка створена. Разом з тим слід враховувати, що спо­соби захисту права, встановлені п. 1 і 3 ст. 1164 ЦК (вжиття невідкладних заходів щодо усунення загрози і заборона діяльності, яка створює загрозу), охоплюються вимогою усунення небезпеки,  яка може бути пред'явлена уже в разі створення загрози.
2. Що стосується права на відшкодування шкоди, то виникнення його із факту невиконання вимоги про усунення небезпеки на підставі п. 2 ст. 1164 ЦК не ви­ключає виникнення такого права на підставі ст. 275 ЦК (у разі створення небез­пеки для життя чи здоров'я фізичної особи) або ст. 1166 ЦК (у разі створення загрози майну фізичної чи юридичної особи). Наприклад, власник, майну якого створена небезпека в результаті дій чи бездіяльності іншої особи, може не ви­магати усунення цієї небезпеки від особи, яка її створила, а усунути небезпеку
своїми силами і засобами чи доручити їх усунення третій особі. У цьому випадку власник вправі пред'явити вимогу про відшкодування шкоди на підставі ст. 1166 ЦК. Отже, суд не може відмовити у задоволенні вимоги про відшкодування мо­ральної чи майнової шкоди (за її наявності), якщо факт створення загрози жит­тю, здоров'ю, майну фізичної особи чи майну юридичної особи в суді доведений, але позивачем не надані докази пред'явлення до боржника вимоги про усунення відповідної небезпеки.

Стаття 1165. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок неусунення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи
1. Шкода, завдана внаслідок неусунення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи, відшкодовується відповідно до цього Кодексу.
1. Ця стаття не формулює норм прямої дії. Вона відсилає до відповідних положень Цивільного кодексу. При цьому мається на увазі застосування положень не тіль­ки ст. 1166 — 1208 ЦК, а й інших положень цього Кодексу.

Владислав Свертока
Владислав Іщенко

Немає коментарів:

Дописати коментар

Коментарі