субота, 11 липня 2015 р.

Про вивчення української мови у Збройних Силах України. Нормативні документи МО України

М І Н І С Т Е Р С Т В О  О Б О Р ОНИ  У К Р А ЇНИ 
                             Д И Р Е К Т И В А 
Міністра оборони України 15.05.1992 
м. Київ №Д-10 

Про вивчення української мови у Збройних Силах України 

Виходячи з положень Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1989 року, відповідно з законом УРСР "Про мови в Українській РСР" від 28 жовтня 1990 року № 83І2-ХІ 
П Р О П О Н У Ю: 1. Організувати на добровільних засадах вивчення української мови у Збройних Силах України за відповідними типовими програмами, які додаються (додаток № 1). З цією метою: - створити в частинах та підрозділах групи по вивченні української мови; - заняття проводити згідно з Положенням про вивчення української мови у Збройних Силах України (додаток 2) по 96 (48) годинній програмі в залежності від рівня підготовки слухачів 1-2 рази на тиждень; - командирам військових частин через обласні, міські, районні управління народної освіти залучити вчителів середніх спеціальних навчальних закладів для проведення занять з української мови. У разі потреби заняття проводити силами офіцерів та членів їх сімей, які добре володіють українською мовою і мають відповідну фахову освіту; відповідальність за організацію навчання української мови покласти на командирів підрозділів та частин. 2. Директиву довести до підрозділу включно. 
Міністр оборони України 
генерал-полковник К.МОРОЗОВ 

3 Додаток № 2 до директиви Міністра оборони України від 15.05.1992 року № 10 
ПОЛОЖЕННЯ 
про вивчення української мови у Збройних Силах України 
1. Цільова настанова. У відповідності з законом УРСР "Про мови в Українській РСР" від 28 жовтня 1989 року №83І2-ХІ, вимогами положень Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року усім військовослужбовцям незалежно від посади для успішного виконання своїх службових обов'язків пропонуємо зайнятися вивченням української мови, дотримуючись при цьому принципу добровільності.
 2. Організація вивчення української мови. Організація вивчення української мови і безпосереднє керівництво цією справою у військових частинах, організаціях, військово-навчальних закладах (з постійним складом), на підприємствах і в організаціях Міністерства оборони України покладається на командирів (начальників). З метою надання допомоги військовослужбовцям в оволодінні українською мовою Міністерство оборони України пропонує організувати мережу очної і заочної та самостійної форм навчання за програмами, підготовленими відділом народознавства, культурно-виховної та просвітницької роботи Соціально-психологічного управління Міністерства оборони України. Солдатам, бажаючим вивчати мову самостійно, надавати всіляку допомогу: забезпечувати навчальною і методичною літературою, виділяти, по можливості, вільні для цього години, організовувати консультаційні заняття. Самостійне вивчення мови розрахувати на 1 рік. Після закінчення курсу вивчення мови військовослужбовець має право скласти екзамен комісії, яка може утворюватись при військових частинах із числа офіцерів, які володіють мовою і мають відповідну фахову освіту, а також із залученням викладачів навчальних (вищих і середніх спеціальних) закладів та вчителів середніх шкіл. До складу екзаменаційної комісії залучаються представники Соціально- психологічного управління Міністерства оборони України Особам, які виявляють задовільні знання під час екзамену, видавати "Свідоцтво про проходження курсів вивчення української мови" (форма розробляється Міністерством оборони України). Заочна форма організації вивчення української мови дозволяє всім бажаючим військовослужбовцям підготуватися, .проходячи службу в лавах Збройних Сил України, до складання екзамену з української мови при вступі до вищих або середніх спеціальних навчальних закладів. Для надання допомоги, заочникам подати розробки тем з української мови на сторінках військових газет. Основною формою навчання української мови повинна бути стаціонарна (очна) форма навчання з використанням різноманітних методів і прийомів навчання, а саме: - урок; - бесіда; - тестування; - лінгафонні записи; - таблиці, схеми та ін. При очній організації навчання мови необхідно укомплектувати групи від 5 до 25 чоловік у кожній (у залежності від кількості бажаючих вивчати мову). 4 При комплектації груп бажано враховувати рівень володіння мовою (не володіють, володіють, і де потрібно повторити правила правопису). Організацію навчання української мови при Міністерстві оборони України покласти на старшого офіцера відділу народознавства, культурно-виховної та просвітницької роботи майора Рудюка П.С. 
Групи комплектувати: а) при початковому навчанні мови – до 15 чоловік у групі (група № 1); б) при вдосконаленні знань з української мови – до 50 чоловік (група №2). Заняття проводити за відповідними програмами з групою № І – 2 рази на тиждень (всього 96 годин); з групою № 2- 1 раз на тиждень (всього 48 годин) по 2 академічні години. Керівникові групи при проведенні занять широко використовувати матеріали з життя і побуту українського народу, народні звичаї, з історії козаччини, про народних месників, уривки творів класиків української літератури, твори з життя митців, матеріали періодичної преси і т.д. Заняття проводити з 15 травня. Після закінчення занять слухачі складають залік і одержують "Свідоцтво про закінчення курсів вивчення української мови". Облік відвідування занять вести у спеціальному журналі. 
Начальник соціально-психологічного управління 
Міністерства оборони України 
полковник В.МУЛЯВА

М І Н І С Т Е Р С Т В О   О Б О Р ОНИ   У К Р А ЇНИ 
Д И Р Е К Т И В А Міністра оборони України 31.03.1993 м. 
Київ №Д-8 
Про хід вивчення української мови у Збройних Силах України та заходи щодо поліпшення цієї роботи 
Аналіз стану виконання директиви Міністра оборони Україна 1992 року № Д-10 "Про вивчення української мови у Збройних Силах України" свідчить, що значна частина начальників управлінь центрального апарату Міністерства оборони та Головного штабу, командуючі видами Збройних Сил, військових округів та об'єднань, командири з'єднань і військових частин, начальники організацій та установ, військово-навчальних закладів, військових комісарів досить серйозно поставилися по реалізації її завдань у війську. Так, на кінець 1992 року у Збройних .Силах України було укомплектовано 2556 груп по вивченню державної мови: з них за 96-годинною програмою – 1577, і за 40 годинною програмою – 979 груп. Усього у Збройних Силах України на добровільних засадах приступили до вивчення української мови більш 50 тисяч військовослужбовців. Для навчання військовослужбовців української мови залучені викладачі вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, учителі середніх шкіл, студенти випускних курсів педагогічних вузів, а також офіцери, які володіють українською мовою. Активніше включилися у справу запровадження Закону України про мови військові частини Військово-Повітряних Сил, військово-транспортне управління штабу тилу Збройних Сил України, управління капітального будівництва і розміщення військ Міністерства оборони, 8-е управління Головного штабу. У військових навчальних закладах створені кафедри українознавства. Повну допомогу у справі впровадження державної мови у Збройних Силах України надає військова періодична преса, зокрема, газети "Народна Армія", "Армія України", "Січ". Зросла кількість культурно-виховних заходів, що проводиться для особового складу державною мовою, ансамблями пісні і танцю Збройних Сил України. Разом з тим виконання вимог директиви Міністра оборони України 1992 року № Д-10 у багатьох питаннях гальмується. Деякі начальники та командири недостатню увагу приділяють питанням упровадження державної мови у Збройних Силах України, не проводять із підлеглими щодо цього широкої роз'яснювальної роботи, не надають їй належної допомоги, не подають у цій справі особистого прикладу, не узагальнюють позитивного досвіду роботи, в результаті чого мовою службового послуговування та спілкування для більшості військовослужбовців і працівників Збройних Сил України, у тому числі й центрального апарату Міністерства оборони України на сьогодні залишається російська мова. Управління військової освіти недостатньо контролює хід створення навчально- методичних посібників українською мовою, не затвердило плану переведення військової освіти на державну мову. Редакторами військових газет не приділяється належної уваги друкуванню матеріалів з питань упровадження державної мови у Збройних Силах України, узагальненню та популяризації позитивного досвіду з цього питання. 6 У багатьох підрозділах і сьогодні виконуються стройові пісні, що не сприяють військово-патріотичному вихованню військовослужбовців. З метою подальшого поліпшення роботи щодо використання в практичній діяльності Збройних Сил України державної мови 
П Р О П О Н У Ю: 1. Заступникам Міністра оборони України, начальникам озброєння й тилу Збройних Сил України, начальникам управлінь центрального апарату Міністерства оборони України, командуючим видами Збройних Сил, військами військових округів /оперативних командувань/, об'єднаннями, командирам з'єднань і військових частин, начальникам військово-навчальних закладів, організацій та установ у своїй роботі щодо впровадження державної мови у Збройних Склад України керуватись положенням Законодавства України про мови та директивами Міністра оборони України, для чого: - до 15 вересня поточного року ще рад вивчити з підлеглими вимоги директиви Міністра оборони України Д-8; - під час організації та планування гуманітарної підготовки передбачити розділ із вивчення мови військовослужбовцями або вдосконалення знань із мови, створити необхідні умови для самостійного оволодіння нею; бесіди, заняття та інші види роботи проводити українською мовою; - з 1 жовтня поточного року ввести у практику проведення організаційних заходів (зборів, нарад, засідань, конференцій) українською мовою. Начальникам управлінь центрального апарату Міністерства оборони, командуючим видами Збройних Сил України, військами військових округів, об'єднаннями, і командирами з'єднань і військових частин, начальникам військово-навчальних закладів та військових комісаріатів до листопада 1993 року проаналізувати стан виконання законодавства України про мови, вимог директив Міністра оборони України 1992 року № 10, 1993 року, № Д-3, Д- 29 і вжити необхідних заходів для їх виконання, результати аналізу протягом грудня 1993 року – січня 1994 року обговорити на відповідних нарадах, засіданнях, у квітні – на колегії Міністерства оборони. 
3. Начальнику соціально-психологічного управління Міністерства оборони спільно з начальниками управлінь центрального апарату Міністерства оборони та начальником науково-дослідного методичного центру соціально-психологічної служби Збройних Сил України підготувати найбільш вживанні професійні терміни українською мовою для публікацій їх на сторінки військової періодичної преси з метою надання практичної допомоги військовослужбовцям, які недостатньо володіють мовою. 
4. Начальнику фінансового управління Міністерства оборони України: - фінансування заходів з упровадження державної мови у Збройних Силах України проводити за рахунок відповідних статей Кошторису Міністерства оборони України /наказ МО 1990 року № 200/ з урахуванням вимог директиви Міністра оборони України від 31.03.1993 року № Д-8; - визначаючи потреби в асигнуваннях на утримання Збройних Сил України, до кінця 1993 року обов'язково врахувати на 1994 рік і наступні роки потреби в коштах на впровадження державної мови. Одержані кошти використовувати суворо за призначенням; - для забезпечення своєчасного виконання спланованих заходів з упровадження державної мови в системі військової освіти винайти потрібні кошти; - з метою заохочення викладачів військових навчальних закладів, які особливо ретельно працюють над упровадженням української мови у сфері військової освіти ширше 7 використовувати засоби матеріального заохочення за рахунок нагороджувального фонду або фонду науково-технічного та соціального розвитку. 
5. Начальнику управління військової освіти Міністерства оборони України: - взяти під особистий контроль виконання вимог Міністра оборони, зазначених у директиві 1993 року № Д-8; - вжити відповідних заходів щодо переведення військових навчальних закладів на державну мову в установлені строки згідно з законодавством України про мови та вимогами вищезазначеної директиви; - провести у листопаді 1993 року конкурс на кращий підручник на українській мові для використання в навчальному процесі кафедрами народознавства. 
6. Контроль за виконанням директиви покласти на начальника соціально- психологічної служби Збройних Сил України. 
7. Директиву довести до кожної військової частини. 
Міністр оборони України 
генерал-полковник К. МОРОЗОВНемає коментарів:

Дописати коментар

Коментарі