неділя, 22 листопада 2020 р.

ПРО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ВИБОРНІСТІ СУДДІВ

 Сьогодні однією з найголовніших проблем у системі судоустрою України є проблема формування корпусу професійних суддів. Необхідність відновлення довіри народу до судової влади, підвищення ефективності правосуддя, а також покращення якості добору кандидатів на посаду судді є актуальними питаннями в нашій країні. Особливої уваги заслуговує ідея про можливість обрання суддів безпосередньо населенням. Дослідженням цього питання займалися багато науковців, які розробляли способи вдосконалення системи формування корпусу професійних суддів. 

Практика обрання суддів існує серед деяких зарубіжних країн. Зокрема, в Європі представником такої діяльності є Швейцарія, де судді призначаються парламентом або верховним судом, або обираються шляхом всенародного голосування з правом переобрання. У Сполучених Штатах Америки кожен штат має повну автономію у визначенні судового устрою і виборів методів комплектування суддівськими кадрами, покарання й усунення з посади. Так судді обираються народним голосуванням, чи призначаються губернатором. Народне голосування у більшості випадках проводиться шляхом всезагальних виборів також на основі всезагальних позапартійних виборів. 

 Вкрай низький рівень довіри до органів державної влади зумовив події 20132014 рр. в Україні, після яких активізувалися процеси реформування конституційно-правового законодавства, в тому числі і з питань, що стосуються діяльності судової влади. Попри це, навіть після започаткування конституційної реформи у сфері правосуддя, рівень довіри до суду залишається незадовільним (за результатами опитування, проведеного лише 37 % громадян, які приймають участь у судових процесах довіряють судовій системі). Зазначений стан речей також зумовлений незадіяністю інституту присяжних. Відсутність суспільної довіри до судової гілки влади не сприяє здійсненню справедливого судочинства. Все це, в черговий раз, актуалізує дискусію щодо інституту виборності суддів зі всіма його перевагами та недоліками. 

Стаття 5 Конституції України визначає, що носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Виходячи з цього та враховуючи зміст статті 6 Конституції України, народ здійснює владу, в тому числі і через органи судової влади. Однак наразі він лише опосередковано (через інші органи державної влади) впливає на формування складу судів

Згідно з ст.69 Конституції України народне волевиявлення здійснюється через форми безпосередньої демократії.

 Тобто народ має приймати участь у формуванні корпусу професійних суддів, оскільки судова влада є самостійною гілкою державної влади. Це, безумовно, приведе до збільшення довіри населення до цієї гілки влади. 

. Практика безпосереднього обрання суддів зокрема застосовується в деяких кантонах Швейцарії та окремих штатах США 

Окрім недоліків ідеї виборності суддів серед юристів звучать такі можливі переваги як: зниження корумпованості місцевих судів, можливість професійної реалізації звичайних талановитих громадян; організація зайнятості місцевого населення (діяльність громад, общин, партій); формування позитивної суспільної думки (можливість кожного громадянина впливати на формування місцевої гілки влади). Не дивлячись на всі загрози, що несе інститут виборності суддів, окремі автори звертають увагу на можливості його впровадження в Україні з урахуванням американського методу на зразок «міссурійського плану», що ґрунтується на праві народу брати участь у виборах суддів на посади вперше строком на п’ять років з подальшим їх переобранням. Вважається, що цього періоду достатньо для прояву суддівського професіоналізму, що дозволяє об’єктивно проаналізувати якісні показники відправлення правосуддя цим суддею. Слід наголосити, що інститут прямих виборів суддів на шляху підвищення рівня суспільної довіри як передумови справедливого судочинства може стати об’єктивною вимогою народу, в разі опускання «голови в пісок» органами державної влади з огляду на проблеми функціонування суду присяжних в Україні та на низькі якісні показники вітчизняних суддів, в тому числі і внаслідок недосконалих законодавчих процедур.


Впровадивши пряме обрання суддів народом, ми зробимо максимум з того що тільки можливо у світовій практиці держави і права для зміцнення незалежності українських професійних суддів. Отже, потрібно скорегувати діяльність тієї системи органів, що становлять судову владу в Україні.  

Забезпечення основних принципів, задекларованих у Конституції України потребує введення нових способів формування корпусу професійних суддів України. Одним із таких є популярна за кордоном практика обрання суддів народом, яка збільшить роль народу у реалізації судової влади, а також підвищить рівень довіри громадян до суддів.

Оптимальною видається система формування суддівського корпусу судів першої інстанції шляхом прямих виборів по територіальному принципу. Така система забезпечує участь народу у судовій владі та зніме один з найвагоміших важелів корупційного впливу на суддів.


Підготував Олександр Майстренко

Немає коментарів:

Дописати коментар

Коментарі