вівторок, 10 листопада 2020 р.

Вчення Монтеск'є про конституційну державу й поділ влади

Шарль Луї де Монтеск' є надавав перевагу реформам і законодавству в державі як засобам перетворення дійсності. Але ці засоби можуть бути використані лише тоді, коли в країні функціонує конституційний механізм, тобто коли закони там обов?язкові як для громадян, так і для правителів. Якщо в державі такого механізму не існує, то революції проти зловживань і порушень законів правителями є навіть необхідними.

Висуваючи свою теорію поділу влади, він, власне, рекомендував французькій буржуазії наслідувати англійський приклад.

І все ж таки вчення Монтеск'є про поділ влади вирізнялося значною новизною порівняно з попередніми концепціями.

По-перше, філософ увів до складу влади, що підлягала розмежуванню, незалежні судові органи. Розглянута ним тріада (законодавчої, виконавчої та судової гілок) із часом стала класичною формулою теорії конституціоналізму.

По-друге, розвиваючи своє вчення про поділ влади, Монтеск?є ввів порядок, за яким одна влада зупиняє, врівноважує іншу.

Монтеск'є схвалював таку взаємодію гілок влади, вважаючи, що хоча вони певною мірою будуть стримувати, гальмувати одна одну, але в результаті вийде погоджений рух уперед. При цьому гармонійність їхньої взаємодії забезпечуватиметься, на його думку, верховенством законів: сама держава, в якій здійснено поділ влади, реалізує свої функції у правовій формі. Крім того, провідну й визначальну позицію в системі різних гілок влади посідає, згідно з Монтеск?є, законодавча влада.

Але теорія поділу влади є теорією компромісу. Тенденція до компромісу з існуючими порядками проходить червоною ниткою через весь твір мислителя, що виражає поміркованість його політико-правової концепції в цілому.

Згідно з Монтеск'є, головна мета держави — примирити суперечності, що виникли між людьми у суспільстві, і скерувати їх у русло правової форми вирішення спорів між приватними особами, використовуючи загальну силу, якщо окремі індивіди не захочуть підпорядковуватися створеному правопорядку. Поділяючи концепцію суспільного договору, мислитель, разом з тим, розглядає державу не як довільну, а як історично необхідну умову, що визначається об'єктивними факторами суспільного розвитку. В цілому, слід зазначити, що для Монтеск'є характерне розуміння фізичного світу, як такого, що має у своїй основі природні причини і частиною якого є і соціальні явища. Разом з тим, він виділяв якісну відмінність суспільства і природи. Він не погоджувався з ідеями французьких матеріалістів, які стверджували, що суспільство розвивається на законах, аналогічних до законів розвитку природи, тобто суспільні явища є прямим продовженням природних явищ, тільки в інших проявах і якостях. Монтеск'є вказував на більш складну організацію соціального світу, у порівнянні зі світом природи, заперечував фатальний вплив дії суспільних законів і звертав увагу на вільну волю у вчинках людей. Закономірності соціального світу отримують у Монтеск'є концентроване втілення у категорії загального духу нації кожного історично даного суспільства, яке є результатом взаємодії фізичних і моральних причин, що впливають на суспільство і визначають його розвиток чи занепад. На думку мислителя, саме загальний дух є основою державної влади. Монтеск'є заперечував договірні теорії, які розглядали утворення держави, як своєрідну цивільну угоду, де дві сторони (правителі і народи) визначають свої взаємні права і обов'язки. Розумну угоду між народами і правителями Монтеск'є трактував, як акт прийняття основних законів держави, які регулюють їхні взаємовідносини. Тобто, він обгрунтовував ідею правління законів, а не людей, ідею конституційного правління. Суверен, у концепції Монтеск'є, зобов'язаний виконувати не тільки природні, але й позитивні закони в державі.

Центральне місце в розумінні вченим державного ладу займає протиставлення поміркованих і непоміркованих форм правління. Демократія, аристократія і монархія, де відносини між правителями і громадянами здійснюються у правовій формі, а державна влада розділена і розподілена між різними соціальними силами, установами і посадовими особами, які здійснюють взаємний контроль і стримування від зловживання владою та порушення законів, належать до поміркованих форм правління. У непоміркованих формах правління, в деспотії, немає законів, там панує свавілля і рабство. Аналізуючи деспотію Монтеск'є зазначав, що «... якщо в деспотичному державі государ хоча б на мить опустить загрозливу руку, якщо він не може без уповільнення знищувати осіб, які займають перші місця в державі, то все пропало, так як страх - єдине рушійний початок цього образу правління - зник, і у народу немає більш захисника ». Також аналізуючи республіканський порядок,  Монтеск'є виступає на захист загального виборчого права. Він доводить, що народ може і вибирати гідних керівників, і контролювати їх. Разом з тим просвітитель проти того, щоб вихідці з народу обиралися на керівні посади. Що стосується монархічного порядку, то, як зазначав мислитель, «... в добре керованих монархіях майже кожна людина є хорошим громадянином, і ми рідко знайдемо в них людини, що володіє політичною чеснотою, бо, щоб бути людиною, що володіє політичною чеснотою, треба мати намір стати таким і любити державу заради нього самого, ніж заради власної користі ».

Послідовно розкриваючи сутність різних форм правління, показуючи їх особливості, акцентуючи увагу на специфіці кожного з них, Монтеск'є переходить до осмислення того, яким чином має бути організоване держава і як має здійснюватися управління в ньому. Ідеал держави для мислителя — це вільна держава, яка базується на концепції розподілу влади.

Теорія поділу влади є однією з провідних політичних доктрин, а також принципом буржуазного конституціоналізму.

Мета теорії розподілу влади — гарантувати безпеку громадян від свавілля і зловживання влади, забезпечити їхню політичну свободу, зробити право справжнім регулятором відносин між громадянами та урядом. Її генезис пов'язаний з виникненням буржуазних політико-правових теорій в Англії в XVII в. і насамперед з ім'ям Д. Локка. Однак у нього теорія поділу влади-це вчення про супідрядності влади в державі, створеному суспільному договором, де «законодавча влада за необхідності повинна бути верховною і всі інші влади в особі будь-яких членів суспільства минають з нього і підпорядковані їй». Локк і Монтеск'є звели поділ влади в конституційний принцип, згідно з яким з метою запобігання зловживань владою і забезпечення політичної свободи окремі функції державної влади - законодавство, управління і правосуддя - повинні належати відокремленим один від одного державним органам (відповідно - парламенту, виконавчим органам і суду), взаємно врівноважують Перший проголошував законодавчу владу верховної, не завжди дотримуючись цього на практиці; другий називав всі влади рівноправними і розробив цілу систему їх« взаємних стримувань »і обмежень. Але «баланс» і тут був у бік виконавчих органів і верхньої палати (право короля чи інших виконавчих органів розпускати парламент, накладати «вето» на прийняті ним закони та ін).

Тому верховенство права, у концепції Монтеск'є, може бути забезпечене лише розподілом влади на законодавчу, виконавчу і судову, з тим щоб "різні влади могли би взаємно стримувати одна одну". Законодавча влада у вільній державі є тільки виразом загальної волі. Її головне призначення — сформулювати право у вигляді позитивних законів, обов'язкових для всіх громадян. Найкращим Монтеск'є вважав належність законодавчої влади народові; там, де це не може бути реально здійснене через велику кількість народу, ці функції повинен брати на себе представницький орган. Виконавча влада, згідно з Монтеск'є, виступає, як виконавчий орган загальної волі держави, і розповсюджується на всіх її громадян. Її функції — виконувати закони, встановлені законодавчою владою. У цьому аспекті, вона обмежена за самою своєю природою. 

Виконавча влада повинна зосереджуватися в одних руках, оскільки ця "сторона правління, майже завжди вимагає швидких дій, виконується краще одним, ніж багатьма". Цю владу можуть здійснювати й інші люди, але тільки не члени законодавчого органу, так як, в іншому випадку, можлива повна втрата політичної свободи. Судова влада "карає злочинців і вирішує спори приватних осіб", тоді як дві попередні влади регулюють і виконують спільні справи держави. Таким чином, свобода і безпека громадян залежить, перш за все, від функціонування судової влади. Крім того, Монтеск'є чітко відзначав, що позитивні закони держави не результат свавільної діяльності законодавця, не проста проекція природних законів, що випливають з розумної і вічної природи людини, а результат закономірного впливу факторів суспільного розвитку на правотворчий процес. Ці фактори обумовлюють поведінку законодавця і проявляються у тому, що Монтеск'є назвав "духом законів". Тобто, концепції Монтеск'є притаманний і соціологічний підхід. Для успішної законодавчої діяльності правильне визначення "духу законів" — необхідна умова створення розумних позитивних законів, які адекватно відображають справедливе право. 


Законодавець, у концепції Монтеск'є, — це, перш за все, вчений, дослідник, який керується у процесі створення законів об'єктивними закономірностями, які діють у суспільстві. Заперечуючи свавілля у встановленні законів, Монтеск'є вважав, що законодавець повинен виражати у позитивних законах суспільні відносини, що склалися у суспільстві. Мислитель підкреслював, що тільки освічений законодавець, наділений достатньо розвинутими розумовими здібностями і який має знання про цілі, принципи і правила нормотворчості, може адекватно відобразити у своїй діяльності справедливе право в державі.

Монтеск'є розрізняє природну і політичну свободу. Природна свобода існує тільки у досуспільному стані; як і рівність, вона — "предмет турботи дикунів" і забезпечується звичаями. На зміну досуспільному станові приходить суспільство, як результат природного бажання людей жити у колективі. Але у суспільстві люди втрачають природну свободу і рівність, оскільки між ними починаються війни, розбрат, боротьба за владу. Щоб покласти цьому кінець люди змушені приймати закони, які регулюють відносини між людьми і створюють державу для управління суспільством. Закони в державі відновлюють свободу і рівність, але останні неминуче набувають політичного характеру і знаходяться у тісному зв`язку з правом. Монтеск'є підкреслює, що політична свобода може бути тільки в державі, де всі відносини регулюються правом і де закони панують над волею правителів. Тобто, мірою свободи у Монтеск'є незмінно виступає право. 
"У природному стані люди народжуються рівними, — писав Монтеск'є, — але вони не можуть зберегти цієї рівності — суспільство забирає цю рівність у них — і вони знову стають рівними тільки завдяки законам."Керуючись таким уявленням, Монтеск'є так визначав політичну свободу: "Свобода є право робити те, що дозволено законами. Якщо б громадянин міг робити те, що цими законами забороняється, то в нього не було б свободи, оскільки те ж саме могли б робити й інші громадяни". Зв'язок політичної свободи з правом і його реальним здійсненням мислитель підкреслював, визначаючи також свободу, як безпеку громадянина, яка забезпечується наявністю в державі справедливих кримінальних законів.


Зв'язок політичної свободи з правом і його реальним, практичним, здійсненням акцентується французьким просвітителем і в іншому визначенні свобод за відношенням до громадянина і виступає в якості безпеки останнього. Вона визначається дією в державі справедливих (і це підкреслюється) кримінальних законів. «Відомості про найкращих правилах, якими слід керуватися при кримінальному судочинстві, важливіше для людства усього іншого в світі. Ці відомості вже придбані в деяких країнах і мають бути засвоєні іншими ». Надзвичайно важливо також дотримуватися принцип відповідності покарання того злочину, який було скоєно. Свобода, в концепції Монтеск'є, забезпечена там, де кримінальні закони накладають кари відповідно до специфічної природою самих злочинів. Тим самим покарання не залежатиме від свавілля і капризу законодавця і перестане бути насильством над людиною.Крім того, для забезпечення свободи необхідні були певні судові формальності (наприклад, процесуальні правила і форми) в такій мірі, щоб вони сприяли поставленим цілям, тобто саме реалізації закону, не перетворюючись при цьому в вашкоздійсненну процедуру.

Отже, за Монтеск’є, свобода досяжна лише в такій державі, де всі відносини опосередковані правом. Таким державою, вважає він, може бути виключно держава т.зв. помірного правління - це демократія, аристократія і монархія, які характеризуються пануванням законів. У деспотії, як вже було зазначено на початку статті, не існує політичної свободи. Там царює свавілля володаря і рабство підлеглих. Свавілля, зловживання владою випливає з людської природи. "Будь яка людина, наділена владою, схильна зловживати нею, і вона йде в цьому напрямку, доки не досягне встановленої для неї межі", — писав мислитель.

Але й помірні держави, на думку Монтеск'є, мають можливість перетворитися на деспотичні, якщо право, що визначає політичну свободу, що не буде превалювати над волею їх правителів. Виходячи з цього, можна відзначити право теорії, що розвивається просвітителем являє собою своєрідну міру свободи. Тому якщо в конституціях поміркованих держав не передбачені спеціальні гарантії, покликані забезпечити верховенство права, перешкоджати зловживанням владою і порушенням законів, то політична свобода в них також втрачається.

Поділ влади в теорії Монтеск'є поруч із правом стає основним критерієм розрізнення форм правління. У конституціях всіх держав, що відносяться до помірного правління в тій чи іншій мірі закріплено поділ влади. У деспотіях ж його немає взагалі. У більшості ж європейських держав встановлено помірний образ правління, оскільки «їх государі, володіючи двома першими владою, надають своїм підданим відправлення третьої. У турків, де ці три влади з'єднані в особі султана, царює страхітливий деспотизм ». Монтеск'є виходить з основоположного принципу, - а саме, поділу праці - у процесі здійснення влади в державі, якому і надається політичний сенс. «У кожній державі, - пише він, - є три види влади: влада законодавча, влада виконавча, що відає питаннями міжнародного права і влада виконавча, що відає питаннями права цивільного». Подібне розділення влади в політичній практиці сучасних Монтеск'є держав було фактом досить очевидним. Однак, усвідомлюючи це, автор в першу чергу пов'язував владу з основними цілями, які закріплювалися в конституції держави. Разом з тим поділ влади в розглянутій теорії - це не тільки політичний поділ праці, закріплене в конституціях, але й розподіл влади між існуючими соціальними верствами, що відбиває сформоване їх співвідношення. «Так, у Венеції, - підкреслює мислитель, - Великий рада має законодавчою владою, прегадія - виконавчої, а кварантіі - судової. Але погано те, що всі ці різні трибунали складаються з посадових осіб одного й того ж стану, внаслідок чого вони представляють собою, по суті, одну й ту ж владу ». Отже, вільна держава, по Монтеск'є, теоретично повинно грунтуватися на принципах поділу влади, взаємного стримування влади від свавілля, а також розподілу верховної влади між різними соціальними верствами суспільства.

Відповідно до конституційного проекту мислителя законодавча влада «є лише вираженням загальної волі держави ...». Її основне значення полягає в тому, щоб виявити право і сформулювати його у вигляді позитивних законів держави, обов'язкових для всіх без винятку громадян. Найкраще, на думку Монтеск'є, коли законодавча влада належить всьому народу. Однак у таких державах, як Франція, здійснити це навряд чи можливо через великі розміри території і наявності різних соціальних сил, в тому числі знаті. Тому законодавчу владу найдоцільніше було вручити зборам представників народу і зборам знатних. Виконавча влада у вільній державі призначена для виконання прийнятих законів, встановлюваних законодавчою владою. Саме у зв'язку з цим Монтеск'є стверджує, що «... виконавча влада обмежена за самою своєю природою ...». Нею наділяється, насамперед, монарх, оскільки дана . Виконавчу владу можуть також здійснювати й інші особи, але тільки не члени законодавчих зборів. Це невід'ємно б призвело до втрати свободи. Судова влада «карає злочини і дозволяє зіткнення приватних осіб», тоді як обидві інші регламентують загальні справи держави. У силу цього положення речей свобода та безпека громадян залежать, насамперед, від чіткого і злагодженого функціонування судової влади. Монтеск'є пропонує передати цю гілку представникам з народу, які скликалися б у міру необхідності для виконання судових повноважень. Останні не повинні бути пов'язані, за задумами Монтеск'є, з професією, багатством, знатністю. Завдання суддів полягає в тому, щоб рішення і вироки «завжди були лише точним застосуванням закону». Саме з урахуванням специфіки даного роду діяльності, Монтеск'є стверджує, що судова влада у відомому сенсі слова не є владою як такою. Тому в його проекті вона стримується ніякої іншою владою. На відміну від неї законодавча і і виконавча влади, також маючи правовий характер, все ж можуть у будь-яких ситуаціях зловживати своїм становищем; вони можуть допускати свавілля, що в свою чергу призводить до ліквідації свободи та безпеки громадян. Щоб уникнути подібних небажаних для громадян наслідків, вони повинні бути не тільки розділені між собою, але також і наділені правом припиняти, а в якихось ситуаціях і скасовувати рішення один одного. Взаємовплив законодавчої і виконавчої влади має гарантувати реальність існуючого права, яке, в кінцевому рахунку відбиває компроміс що стикаються між собою воль і інтересів різних соціальних шарів і сил у державі. Тим самим Монтеск'є робить спробу примирити ті ворогуючі соціальні сили, які існували у Франції середини XVIII в., Що виразилася в компромісною конституції, а саме, поділі між ними верховної влади. Відповідно до даної концепції кожна соціальна сила держави має свій орган, який виражає її інтереси і володіє частиною влади. При цьому представницьке зібрання має виражати інтереси народу, законодавчий корпус - інтереси знаті, а виконавча влада - монарха. Всі вони в особі відповідних органів наділяються певними повноваженнями, застосування яких має бути неодмінно взаємно погоджено.Палати законодавчої влади (малися на увазі представницьке зібрання і законодавчий корпус) проводять засідання роздільно, а закони приймаються лише в тому випадку, якщо була досягнута взаємна згода. Законодавчі збори було покликане не тільки видавати закони, але також і контролювати належне їх виконання як государем, так і його міністрами. За порушення існуючих законів міністри можуть бути притягнуті законодавчими зборами до відповідальності. У свою чергу виконавча влада, яку уособлював государ, стримує від може виникнути свавілля (особливо це стосувалося законодавчої влади). Це виявлялося можливим завдяки тому, що вона наділена правом накладати вето на рішення законодавчих зборів, а також встановлювати регламент його роботи і розпускати збори. У той же час особистість монарха оголошується священною. Безумовно, взаємні стримуючі повноваження влади, як зазначає Монтеск'є, могли б привести в той же час до їх бездіяльності. Але так як необхідна протягом речей у державі таки змусить їх діяти, то вони будуть змушені це робити узгоджено. При всьому цьому, як видається, необхідна гармонійність їх взаємодії, по думці Монтеск'є, забезпечується одним - верховенством законів: сама ж держава, в якому здійснено поділ влади, реалізує всі свої функції виключно у правовій формі. У цьому сенсі Монтеск'є можна назвати одним з попередників теорії правової держави. Разом з тим принцип верховенства права, який закріплювався в конституційному проекті Монтеск'є, не означає, що мова в даному випадку йде про рівновагу влади. Законодавча влада виконує домінуючу роль. Вона покликана створювати закони, що є вираженням загальної волі і права в державі. Обидві інші влади лише реалізують і виконують закони на практиці, а їх діяльність носить т.зв. підзаконний характер. У той же час якщо Монтеск'є і не проводить ідею рівноваги влади, то рівновагу соціальних сил - це дійсно виявлений їм політичний факт вумовах Франції XVIII в. Подібні установки мислителя, як видається, висловлюють компромісний і помірний характер його політико-правової концепції в цілому. Разом з тим примат віддається все-таки законодавчої влади, яка перебуває, насамперед руках представників народу. І вона вища виконавчої. Судова ж влада також повинна бути закріплена за представниками народу.  Історичні долі теорії поділу влади Монтеск'є у Франції, так само як і оцінка, і трактування останньої різні. Це пояснюється не в останню чергу співвідношенням політичних сил у суспільстві і тієї громадської позиції, які займали і займають її інтерпретатори. Офіційна ідеологія абсолютної монархії Франції того періоду піддала жорсткій критиці основні положення теорії поділу влади Монтеск'є. Більше того, його трактат «Про дух законів» протягом певного часу перебував у числі заборонених творів. У той же час важливо відзначити, що прогресивні мислителі досить часто використовували основні висновки Монтеск'є у своїх власних працях, брали його установки, хоча саму теорію поділу влади багато з них не змогли зрозуміти до кінця.

Теорія розподілу влади Монтеск'є отримала-таки своє визнання і була втілена в Конституції 1791 року. У ній зазначалося, що «суспільство, в якому не забезпечено користування правами і не проведено поділ влади, не має конституції». Істотний вплив дана теорія зробила і на становлення і розвиток Конституції США 1787 року. Ідеї ‹мислителя були дуже близькі інтересам американського народу, який у той період вів боротьбу проти Англії, націлену на досягнення свободи. Так, Д. Медісон, відомий як один з «батьків» Конституції 1787 року при її підготовці використовував теорію поділу влади Монтеск'є. Він писав: «Зосередження всієї влади, законодавчої, виконавчої та судової, в одних і тих же руках: або одного, або небагатьох, або у всіх по будь-якої підстави, дійсно призводить до появи тиранії». Єдиним засобом проти тиранії, вважав він, може бути тільки поділ влади. «Щоб правильно зрозуміти ідеї з цього важливого питання, - заявляє Д. Медісон, - необхідно правильно досліджувати ідеї, в яких збереження свободи розглядається у зв'язку з тим, що три найголовніші роду влади повинні бути розділені і відокремлені один від одного. Оракулом, до якого завжди звертаються і цитують у цьому зв'язку, є знаменитий Монтеск'є. 

Немає коментарів:

Дописати коментар

Коментарі