середа, 3 січня 2018 р.

Тактика проведення очної ставки

Результат пошуку зображень за запитом "Очная ставка"Очна ставка - самостійна слідча дія, яка полягає в поперемінному допиті раніше допитаних по одних і тих же обставинах справи осіб з метою усунення в їхніх показаннях істотних протиріч. Не рекомендується допитувати більше двох осіб, так як у несумлінного з'явиться час на додаткове обдумування відповідей на питання.

Завдання очної ставки:

загальні:
а) перевірка наявних доказів;
б) отримання нових доказів;
в) встановлення істини по спірних обставинах;

конкретні:
а) подолання добросовісної помилки допитуваного;
б) викриття брехні одного з допитуваних;
в) викриття помилкового алібі;
г) викриття самообмови або обмови одного допитуваного іншим;
д) викриття інсценування злочину;
е) з'ясування причин походження істотних протиріч;
ж) вивчення особистості допитуваного;
з) перевірка і оцінка слідчих версій.

Очна ставка це одночасний допит двох раніше допитаних осіб, вироблений для усунення істотних протиріч у їхніх показаннях. Її суть полягає в тому, що слідчий ставить по черзі двом суб'єктам запитання про одні і ті ж обставини розслідуваного злочину, аналізує і зіставляє їх відповіді з метою встановлення істини.
Очна ставка є різновидом допиту, тому що являє собою сукупність пізнавальних і посвідчувальних операцій, виконуваних з метою отримати і закріпити свідчення про обставини, які є значущими для правильного вирішення кримінальної справи. Разом з тим це самостійна слідча дія, з притаманними тільки йому цілями, підставами і умовами провадження. У психологічному аспекті очна ставка більш дієвий засіб встановлення істини, ніж просто допит, бо аргументи на обгрунтування того чи іншого факту надають допитувані особи, а не слідчий.
Добре підготовлена ​​і організована очна ставка може бути не тільки способом усунення істотних протиріч в отриманих показаннях, а й засобом викриття помилкового алібі, інсценування злочину, самообмови і обмови одного допитуваного іншим. В ході очної ставки можуть бути також отримані нові фактичні дані, які стосуються розслідуваної  події злочину.
Очна ставка проводиться тільки:
а) між двома особами одночасно (свідками, потерпілими, підозрюваними і обвинуваченими в будь-якому поєднанні);
б) між особами, раніше допитаними по одним і тим же обставинам;
в) при наявності в їх свідченнях істотних протиріч.
Під істотними суперечностями як підставою для проведення очної ставки слід розуміти наявність в отриманих показаннях взаємовиключних відомостей про одні і ті ж обставин (події, факти, явища), важливі для правильного вирішення кримінальної справи.
Питання про те, чи істотні суперечності, вирішує слідчий виходячи з обставин справи і їх впливу на рішення, що приймаються. У всякому разі, істотними слід вважати протиріччя з приводу обставин, що підлягають доведенню у справі, що розслідується, а також які можуть призвести до неправильної оцінки наявних у справі доказів.
За своїм характером очна ставка - складна слідча дія, що вимагає виконання слідчим ряду організаційно-підготовчих заходів.
1) З'ясування необхідності проведення очної ставки. Наявність істотних протиріч у показаннях осіб, допитаних по одних і тих же обставинам, що не обумовлює обов'язкового проведення очної ставки. По-перше, вона може виявитися марною, якщо допитувані обмежаться повторенням раніше даних свідчень. По-друге, її провадження може дуже ускладнити подальше розслідування, якщо в ході очної ставки відбудеться змова між допитуваними, і той, який раніше викладав правдиві відомості, змінить їх або взагалі відмовиться від попередніх свідчень.
Слід з обережністю підходити до прийняття рішення про провадження очної ставки, якщо про це клопочуть суб'єкти, що брешуть на слідстві. Найчастіше такі клопотання мають на меті схилити учасника, що дав викривальні показання, до їх зміни. Це нерідко вдається через незадовільну підготовку до провадження очної ставки, недосвідченість слідчого і т. п. Тому до прийняття рішення про провадження очної ставки слідчий зобов'язаний спробувати усунути істотні суперечності в показаннях іншим шляхом, наприклад ще раз допитати учасника, що свідчить помилково.
Наважуючись на проведення очної ставки, слідчий повинен бути впевнений у здатності учасника, що дав правдиві свідчення, витримати психічний вплив іншої сторони. Не кожна людина здатна подолати психологічний бар'єр і дати свідчення в присутності особи, які викривають цими відомостями.  

2) Визначення учасників очної ставки. 

3) Психологічна підготовка очної ставки. Щоб очна ставка досягла мети, необхідно пам'ятати, що не завжди те, що допитуваний говорить слідчому, він повторює в присутності особи, яку викриває. Тому його слід психологічно підготувати до очної ставки, роз'яснивши її значимість для встановлення істини, створити у допитуваного установку проти можливих спроб другого учасника здійснити на нього негативний вплив. 

4) Складання плану проведення очної ставки включає в себе: а) формулювання питань, які повинні бути задані учасникам очної ставки; б) визначення черговості їх допиту; в) прогнозування їх можливої ​​поведінки; г) визначення тактичних прийомів, які можуть знадобитися в ході очної ставки.

5) Створення умов для проведення очної ставки включає в себе підготовку приміщення, в якому вона буде проводитися ( зазвичай службова кімната), а також засобів фіксації показань, в тому числі аудіо-, відеоаппаратури. 

Тактика очної ставки. 
Приступаючи до допиту на очній ставці, слідчий запитує її учасників, чи знають вони один одного і які їхні взаємини, це грає істотну роль для оцінки показань, отриманих на очній ставці. Найчастіше остання проводиться між особами, або знайомими раніше, або які бачили один одного в той момент, коли відбувалась подія. Очна ставка починається з того, що слідчий пропонує допитуваним почергово свідчити про ті обставини, для з'ясування яких вона проводиться. Після цього слідчий ставить запитання кожному з допитуваних. Учасники очної ставки, з дозволу слідчого, можуть ставити питання один одному. Тактика очної ставки залежить від характеру розслідуваної справи, процесуального положення і морально-психологічних властивостей допитуваних, їх взаємовідносин та інших факторів. Однак вирішальне значення має причина виникнення істотних протиріч у показаннях допитуваних осіб. Вони можуть бути результатом явної брехні одного або обох учасників очної ставкі або добросовісної помилки. Причина протиріч у показаннях зазвичай визначається слідчим лише імовірно. Тому він повинен бути готовий до того, що в ході очної ставки виявиться помилковість його первісної оцінки достовірності тих чи інших свідчень. У зв'язку з цим обрана тактика проведення очної ставки підлягає коригуванню, іноді дуже істотному. Якщо протиріччя в показаннях виникли в зв'язку з добросовісною помилкою одного з учасників ставки і їх не вдалося усунути шляхом повторного допиту або інших слідчих дій, то застосовуються тактичні прийоми, покликані допомогти допитуваному в подоланні виниклої помилки. Для цього важливо встановити з ним такий психологічний контакт, який стимулював би у нього зацікавленість в знаходженні істіни. Перед початком очної ставки слідчий повинен спокійно пояснити допитуваному, що його не підозрюють у дачі завідомо неправдивих показань, однак останні суперечать наявним у справі доказам, що заважає правильному вирішенню справи. Після проведення такої психологічної підготовки слідчий пропонує учаснику, показання якого він вважає достовірними, дати пояснення по суті питання, що викликало суперечності. Вислуховуючи свідчення, другий учасник подумки порівнює їх з образами, збереженими в його пам'яті, і найчастіше внаслідок асоціативного мислення згадує деталі, які забув на допиті. Іноді це відбувається тому, що його опонент повідомив нові відомості. Не можна скидати з рахунку і мимовільне коригування показань через підвищену сугестивність допитуваного. Якщо очна ставка проводиться в безконфліктній ситуації, усуненню істотних протиріч у показаннях сприяє обговорення її учасниками обставин, з приводу яких виникли протиріччя. Для цього необхідно запропонувати їм задавати один одному питання про факти, передані з істотними протиріччями. В деяких випадках доцільніше першим допитати учасника, що дав неправдиві свідчення, які зачіпають інтереси другого учасника очної ставки. Такі відомості обурюють допитаного, який дав правдиві свідчення, а в результаті він займає більш наступальну позицію у викритті брехні. Зазвичай очна ставка досягає мети, якщо в її ході проводиться: а) пред'явлення доказів; б) застосування психологічного впливу на того учасника, який дає неправдиві показання; в) розподіл предмета очної ставки на окремі епізоди з їх послідовним дослідженням; г) використання позитивних властивостей особистості учасника, що свідчить помилково, щоб схилити його до дачі правдивих показів; д) маскування справжніх цілей очної ставки постановкою питань, розрахованих на те, що учасник, який надає брехливу інформацію, з необережності повідомить відомості, які цікавлять слідство. Важливо враховувати, що проведення серії очних ставок нерідко змінює позицію несумлінного учасника. Ефективність очних ставок залежить від уміння слідчого поєднувати їх з допитами, пред'явленням для впізнання, слідчим експериментом. Це, як правило, чинить психологічний вплив на учасника, що дав неправдиві покази. Якщо обвинувачений (підозрюваний) поводиться агресивно, погрожує свідкові (потерпілому), який його викриває, то необхідно вжити заходів до своєчасного припинення таких дій, а в крайньому випадку припинити очну ставку, вказавши в протоколі причину. 
Подготовка до проведення очної ставки: вивчення свідчень осіб, між якими передбачається проводити очну ставку; виявлення сутності наявних в них протиріч і причин їх походження; визначення послідовності проведення очної ставки; вибір часу і місця проведення очної ставки; вивчення вольових якостей кожного з учасників очної ставки; визначення учасників очної ставки; підготовка науково-технічних засобів для фіксації показань; складання письмового плану проведення цієї слідчої дії.

Тактичні прийоми для активізації пам'яті осіб, які сумлінно помиляються: надання учаснику очної ставки ініціативи в дослідженні спірних моментів; розгляд на очній ставці спірних питань в зворотній послідовності розвитку подій, проведення очної ставки на місці події; пред'явлення доказів для пожвавлення асоціативних зв'язків пам'яті.
Тактичні прийоми, спрямовані на викриття брехні: використання на очній ставці свідчень  підозрюваного (обвинуваченого), що зізнається в скоєнні злочину; пред'явлення на очній ставці доказів, коли допитуваний завзято заперечує встановлені факти; проведення очної ставки в поєднанні з допитом (якщо при проведенні допиту з'являються розбіжності з свідченнями раніше допитаних осіб, то допит переривається для проведення очної ставки); використання слабких місць психіки несумлінного учасника очної ставки; припинення брехні одного учасника очної ставки з підкресленням правдивих показань іншого; використання позитивних сторін особистості несумлінного учасника; маскування мети очної ставки; створення враження, що один учасник повністю зізнався у скоєнні злочину; уповільнений темп очної ставки (використовується, коли один з допитуваних занадто швидко і широко відповідає на питання, в цьому випадку для уповільнення використовуються уточнюючі питання); прискорений темп очної ставки; проведення повторних очних ставок; пред'явлення для впізнання перед проведенням очної ставки.
Підготував Олександр Майстренко

Немає коментарів:

Дописати коментар

Коментарі