неділя, 7 лютого 2016 р.

Про іноземні інвестиції в українські переробні підприємства

Залучення та ефективне використання іноземних інвестицій в економіку України є основою економічного зростання країни. За допомогою іноземних інвестицій можна реально поліпшити деформовану виробничу структуру економіки України, створити нові високотехнологічні виробництва, модернізувати основні фонди і технічно переозброїти багато підприємств, підготувати фахівців і робітників, впровадити передові досягнення менеджменту, маркетингу і ноу-хау, наповнити внутрішній ринок якісними товарами вітчизняного виробництва з одночасним збільшенням обсягів експорту в зарубіжні країни. Залучення іноземних інвестицій в економіку України є об'єктивно необхідним процесом. Світовий досвід багатьох країн свідчить, що приплив іноземного капіталу і державне регулювання його використання розвиває економіку. Інвестиції сприяють становленню і зміцненню приватного підприємництва, мобілізують капітал для реалізації серйозних проектів, створення змішаних компаній, ринків позичкового капіталу. Від того, наскільки успішно економіка України буде інтегруватися до світогосподарських зв'язків, залежить стратегія і тактика підвищення ефективності економіки країни. Для України найбільш доцільним і безболісним, з точки зору впливу на інфляцію і зовнішній борг, є залучення прямих іноземних інвестицій, так як прямі інвестиції, будучи залучені під власні гарантії позичальників, знижують фінансові зобов'язання держави по запозичення коштів на структуризацію економіки. Плановані в Україні економічні реформи повинні істотно змінити правове, фінансово-економічне та соціальне становище основної ланки господарства - підприємства, його статус у системі господарського і цивільного обороту. Замістьпідприємств, заснованих на державній власності, які переважали раніше в усіх галузях економіки, виникли і функціонують тисячі підприємств, що базуються на приватній, змішаній, акціонерної власності. Все це впливає на зміну механізму управління і організації інвестиційної діяльності як основи економічного зростання, на підвищення конкурентоспроможності організацій і економіки в цілому.
    Сама держава Україна має виступати організатором інвестиційного процесу і головним інвестором. Це його основна функція з точки зору соціальної політики.

    Інвестиційна діяльність в Україні повинна бути спрямована на пожвавлення процесу відтворення за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування. Держава повинна всіляко залучати іноземний капітал, створювати для цього комплекс привабливих чинників. Завдання - представити Україну в очах світової спільноти як привабливе місце для інвестицій, активно залучати інвесторів в найбільш важливі галузі. Представники зарубіжних компаній, фірм, приватні бізнесмени повинні високо оценівають інвестиційний клімат в Україні. 
     Україна має багаті природні ресурси, аграрний і промисловий потенціал, кваліфіковані кадри фахівці і грамотних робітників, має вигідне геополітичне становище.
    В Україні повинна бути створена цивілізована законодавча база для інтеграції в світове господарство і переходу до відкритої економіки. В Україні іноземні інвестиції мають вкладатися в будь-які об'єкти і види діяльності в усіх дозволених організаційно-правових формах, в тому числі шляхом створення іноземних фірм, тобто тих, які повністю належать іноземним інвесторам, їх філій та представництв, або спільних підприємств, в яких їм належить частина майна. Іноземним інвесторам реально повинно гарантуватись використання на свій розсуд доходів, отриманих від своєї діяльності, для реінвестицій в країні, для придбання товарів і для інших цілей. державою повинен бути зроблений ухил на залучення прямих інвестицій.
    Основною метою політики залучення прямих іноземних інвестиції є подолання економічної відсталості, забезпечення високої якості і комфортності життя населення країни на основі використання зарубіжних капіталів і модернізації та структурних перетворень національної економіки.

Інвестиційна політика в Україні
Одним з найбільш важливих факторів, що впливають на залучення іноземних інвестицій є інвестиційна політика держави. Найважливіших механізмом державного регулювання інвестиційних процесів є законодавча база в області інвестицій.

Найбільш пріоритетні і важливі виробництва для залучення інвестицій. Зокрема, такі галузі як:
1. Виробнича інфраструктура.
2. Обробна промисловість.
3. Житло, об'єкти соціальної сфери і туризму.
5. Сільське господарство.
Повинні бути надані пільги та преференції при здійсненні інвестиційної діяльності.

   Іноземних підприємців не влаштовує неповнота і нестабільність нормативно-правової бази господарської діяльності, чинна система бухгалтерського обліку та звітності, високий рівень оподаткування (недосконалість податкової системи в Україні) і її мінливість, дорожнеча кредитів, корупція чиновників і самоуправство місцевих властей, кримінал в економіці, відсутність гарантій безпеки і невідповідність бухгалтерського обліку міжнародним стандартам.
     Так як бухгалтерський облік - це міжнародний облік бізнесу, то його треба в першу чергу удосконалити і призвести до міжнародного зразку, так як діючий не відповідає цьому.

   Необхідне вдосконалення податкової системи, так як всі податки в кінцевому підсумку відбиваються на фінансовому результаті - чистому прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства і яка є одним з джерел для здійснення інвестицій.

    На поліпшення інвестиційної діяльності впливає також і рівень розвитку малого і середнього бізнесу в країні, так як економіка будь-якої держави не може нормально функціонувати і розвиватися без оптимального поєднання великого, середнього і малого бізнесу, причому малий бізнес відіграє дедалі зростаючу роль в економіці країни. Тому потрібно прийняти ряд законів, спрямованих на розвиток, поліпшення і захист середнього і малого бізнесу (на підтримку малого підприємництва).
   Але ефективне використання інвестиційних ресурсів немислимо без ринку цінних паперів і зокрема - фондового ринку.

Фактори, що впливають на залучення іноземних інвестицій
Хоча Україні властиві достаток природних ресурсів і стратегічне розташування, на думку багатьох іноземних інвесторів, інвестиційний клімат України перспективний, але все ж нестабільний. Нестабільність супроводжується переважанням ряду негативних факторів, які перешкоджають притоку іноземних інвестицій в країну. В результаті опитування іноземних інвесторів були виявлені основні перепони на шляху припливу іноземних інвестицій в Україну:
1) бюрократія;
2) фінансовий ризик;
3) податковий і фінансовий режим;
4) правова інфраструктура / темпи змін у сфері права;

    Фінансовий ризик пов'язаний з інфляцією і коливаннями валютних курсів. Важливо відзначити, що іноземному інвестору важливі не пільгові умови оподаткування, а їх стабільне, передбачуване і економічно ефективний і для держави і для інвестора стан. Безсумнівно, те, що всі ці фактори пов'язані з загальноекономічної стратегією уряду, тому рішення цих проблем потребує комплексного підходу. Необхідний чіткий орієнтир, програма дій по залученню іноземних інвестицій, і на основі цієї програми необхідно створювати важелі управління, залучення та стимулювання зовнішніх капіталовкладень. Таку думку поділяють багато економістів. Ринковий механізм регулювання зовнішньоекономічної діяльності, адекватний сучасним міжнародним вимогам- простий і зрозумілий для іноземних партнерів, з чітким розподілом функцій. Україна повинна прагнути створити сприятливий соціальний, фінансово-економічний, правовий режим для діяльності іноземних інвесторів і відповідний їх інтересам інвестиційний клімат, вирішувати одночасно свої проблеми і досягати поставлених цілей. У зв'язку з цим, повинен бути допрацьований закон "Про іноземні інвестиції", який визначає правовий режим іноземних інвестицій в Україні. Правовий режим передбачає гарантії для іноземних інвесторів, основні з яких:
1) національний режим, тобто іноземні інвестори мають право користуватися умовами не менш сприятливими, ніж вітчизняні інвестори;
2) урядові гарантії від імені держави;
3) гарантії від змін законодавства та політичної ситуації;
4) гарантії від експропріації та ін.

За участю іноземного капіталу можна вирішувати такі завдання:
- Підвищити ефективність переробних підприємств в Україні їх експортного потенціалу, подолати сировинну спрямованість економіки країни і розвинути импортозамісні виробництва;
- Посилити експортну експансію країни і зміцнити її позиції на зовнішніх ринках;
- Провести модернізацію переробних підприємств України, підвищити науково-технічний рівень виробництва на підприємствах за допомогою нової техніки і технологій, методів управління і збуту продукції, здійснити повну механізацію, автоматизацію і роботизацію підприємств;
- Збільшити податкові надходження до державного бюджету;
- Сприяти розвитку відсталих і депресивних районів і створити нові робочі місця в національній економіці;
- Використовувати сучасний виробничий і управлінський досвід через навчання і перепідготовку кадрів;

Таким чином, зарубіжне інвестування виступає як об'єктивно необхідний процес для України, тому що він сприяє подоланню економічної кризи і, одночасно, фінансової стабілізації економіки, вирішує стратегічні і тактичні завдання макроекономічного характеру, такі як боротьба з інфляцією, структурна перебудова, викорінення технологічної та управлінської відсталості економіки. Тобто всі ці фактори доводять важливість залучення і використання зовнішніх капітальних вкладень. 
         Найголовнішим фактором, що перешкоджає притоку портфельних інвестицій в країну, є те, що в Україні відсутній нормально функціонуючий ринок цінних паперів - реальна основа для залучення таких інвестицій в цю область. Україна повинна зробити крок у розвитку інтеграції в міжнародний ринок цінних паперів, так як внутрішній фондовий ринок розвинений недостатньо. Він функціонує на відносно низькому рівні і поки не визнаний на світовому фондовому ринку. Законодавство, яке регулює цю галузь економіки, знаходиться в стадії становлення, нестабільно. Інші фактори безпосередньо випливають з попереднього: невизначеність, "непрозорість" ринку цінних паперів України, величезні ризики, пов'язані з ними, - все це стримує іноземного інвестора від вкладення грошей в цінні папери України.

Прямі іноземні інвестиції в економіку України
Вигідність залучення прямих інвестицій очевидна. Приплив прямих іноземних інвестицій в Україну здійснюється за допомогою створення спільних підприємств, дочірніх підприємств, приватизації державних підприємств за участю іноземного капіталу, передачі в управління іноземним фірмам великих промислових підприємств та інвестування банківського сектора. Основною формою залучення прямих інвестицій в країну є спільні підприємства (СП), в меншій мірі - з 100% -вим іноземним капіталом - дочірні підприємства.

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАКОРДОННИХ ІНВЕСТИЦІЙ

    Для стимулювання припливу іноземних інвестицій і фінансового контролю над їх використанням необхідно вдосконалювати дієвість механізму державного регулювання процесу залучення зовнішньої допомоги, що включає організаційну структуру управління іноземними інвестиціями і широкий арсенал правових і економічних засобів, використовуваних фахівцями цієї структури; удосконалювати систему страхування і перестрахування ризиків; налагоджувати якісне і своєчасне інформаційне забезпечення іноземних інвесторів; створення сприятливого соціального, фінансово-економічного, правового режиму для діяльності іноземних інвесторів і відповідний їх інтересам інвестиційний клімат клімату для інвестора; здійснювати цілий ряд інших заходів, але головне - інвестиційна політика України повинна бути гнучкою, прагматичною і відповідної відбувається внутрішнім і зовнішнім економічним реаліям.
    Іноземні інвестори на території України повинні забезпечуватись повним і безумовним правовим захистом. 
      Іноземні інвестиції можуть вкладатися в будь-які об'єкти і види діяльності, не заборонені для таких інвестицій законодавством України.
У число заходів по залученню іноземних інвестицій в Україну має бути включено:

· Робота з поліпшення інвестиційного клімату в Україні,
· Поліпшення інвестиційного іміджу України;
· Поліпшення системи оподаткування та податкового адміністрування;
· Запобігання конфліктам і позасудове вирішення інвестиційних спорів;
· Координація тарифної політики з сусідніми країнами і транспортні тарифи;
· Спрощення процедур щодо в'їзду та виїзду керівної ланки іноземних компаній;
· Боротьба з бюрократизмом і корупцією;
· Страхування інвестицій від політичних і регулятивних ризиків.
· Інформаційно-презентаційна робота як всередині країни так і за кордоном по залученню іноземних інвестицій.

   Україна представляє для іноземних інвесторів великий інтерес і має інвестиційну привабливість. Перспективними формами залучення іноземного капіталу є такі як фінансовий лізинг, продаж акцій великих підприємств іноземним компаніям, залучення іноземних інвестицій в венчурне виробництво (при пайовій участі держави або урядової гарантії).
    Залучення іноземних інвестицій на підприємства України - це подолання економічної відсталості, забезпечення високої якості життя населення країни на основі використання зарубіжних капіталів в модернізації і структурних перетвореннях національної економіки. 

Підготував Олександр Майстренко

Немає коментарів:

Дописати коментар

Коментарі