пʼятницю, 23 грудня 2022 р.

Окремі аспекти забезпечення охорони та безпеки фізичних осіб.


Безпека – одна з основних потреб людини. Можливо, саме тому з’явилася ще в прадавні часи та залишається актуальною дотепер професія охоронця. Колись охороняли замки та фортеці, у наш неспокійний час – практично все, починаючи від розважальних закладів і закінчуючи окремими людьми. Поряд з вищими посадовими особами держав, відомими керівниками банків, провідних підприємств і організацій різних форм власності знаходяться люди особливої професії – тілоохоронці. Професійна підготовка тілоохоронця повинна бути бездоганною і саме тому вимагає постійного удосконалення. Вони не рятують свiт вiд армагедону, не передбачають глобальнi катастрофи i навiть не запобiгають масовим терактам, проте кожної митi вони готовi захистити вас цiною власного життя. Їхня професiя — охоронцi. 
Бездоганний костюм, темнi окуляри, переговорний пристрiй у вусi, а за пiджаком— зброя. Сучасний бодiгард повинен не тiльки володiти мистецтвом бою, а й бути iнтелектуалом та джентльменом. Крiм того, основне в роботi охоронця не битися, а очiкувати, стежити. 
Потрiбно завжди бути напоготовi, пильнувати, звiдки може надiйти тривожний сигнал. Тут важлива витривалiсть та навiть iнтуїцiя. 

Забезпечення особистої безпеки фізичних осіб – 
це комплекс заходів спрямованих на виявлення та припинення реальних загроз охороняємій особі. Особисту безпеку фізичній особі забезпечують співробітники охорони шляхом застосування комплексних заходів. 

Основні завдання охоронців:
- забезпечення безпеки охороняємої особи;
- попередження та припинення злочинних посягань на життя, здоров’я та свободу охороняємої особи в обумовлений період несення служби;
- профілактика та попередження конфліктних ситуацій, які становлять загрозу безпеці охороняємій особі;
- надання допомоги охороняємій особі при виникненні непередбачуваних обставин пов’язаних із ДТП, природними катаклізмами, військовими діями, раптовим захворюванням останньої та 
т.і.;
- недопущення несанкціонованих охороняємою особою контактів з іншими особами;
- охорона власності охороняємої особи чи інших матеріальних цінностей, обумовлених договором.
При укладеннi правочину на забезпечення особистої безпеки «Особи" він укладається тiльки за умови згоди «Особи» на їх виконання. 

22 березня 2012 року Верховною радою України  був прийнятий Закон України «Про охоронну діяльність» № 4616-VI. Цей Закон визначає організаційно-правові принципи здійснення господарської діяльності у сфері надання послуг з охорони громадян та їх власності.

Співробітник приватної охоронної структури охороняє роботодавця, власність роботодавця і постійно повинен бути готовий протистояти злочинним елементам, які здійснюють посягання. Тому  на противагу злочинцям велике значення має професійна підготовка приватного охоронника. В чому ж заключається цей професіоналізм?
 
Професійні вимоги до охоронця:
Охоронець повинен знати:
- Чинне законодавство, стандарти, накази, розпорядження, інструкції та іншу організаційно-розпорядчу документацію з охоронної діяльності;
- порядок застосування та використання спеціальних засобів індивідуального захисту та активної  оборони, охоронно-технічних засобів забезпечення безпеки;
- індивідуальні риси та особливості поведінки особи, яку охороняє;
- основи службової поведінки, етикету;
- тактико-технічні характеристики та правила використання спеціальних засобів охорони, зв’язку, сповіщення,  попередження про небезпеку;
- підстави та тактику затримання та доставлення в ВВС осіб, які підозрюютьсяу скоєнні злочинів, а також осіб, які вчинили адміністративні правопорушення;
- організацію, завдання та основні напрямки діяльності служби охорони, організацію служби підрозділів охорони;
Охоронець повинен уміти:
- забезпечувати безпеку й недоторканість особи, якій надаються послуги охорони;
- охороняти особу під час її пересування за маршрутами і в разі потреби застосовувати, згідно із чинним законодавством України, право на вжиття заходів щодо запобігання або перешкоджання злочинові, на захист життя і здоров’я особи, яку охороняє, від протиправних посягань;
- оцінювати оперативну обстановку і з виникненням загрози,  застосовувати професійні способи й засоби, захищати її;
- створювати умови для затримання тих осіб, що посягають на права, гідність, безпеку, життя та здоров’я особи, яку охороняє;
- вживати заходів щодо захисту особи, яку охороняє, від нападу шляхом застосування спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, з використанням допоміжних знарядь та відповідно до чинного законодавства України;
- застосовувати психологічні прийоми з метою розв’язання складних ситуацій під час запобігання або припинення  протиправних посягань;
- використовувати дані словесного портрету, орієнтування під час розшуку злочинців;

Особисті якості співробітника особистої охорони
Однієї тільки підготовки, навіть по об’ємній програмі та у гарних спеціалістів недостатньо, щоб перетворити на професіонала людину, яка не має необхідних психофізіологічних, психологічних та моральних якостей. Серед психофізіологічних якостей слід назвати такі, як швидкість реакції, хорошу орієнтацію у просторі, координованість рухів, здатність концентрувати увагу на вибраному об’єктові не дивлячись на перешкоди, відчуття часу, емоційну стійкість, здібність продуктивно працювати в стресовій ситуації, уміння швидко переключатися з одного виду діяльності на інший. Серед психологічних якостей особи, які необхідні, найбільш важливими є слідуючі: інтелектуальний розвиток не нижче статистичної норми; здатність швидко вирішувати задачі; вміння робити висновки з минулого (вчитися на помилках) та передбачати наслідки різних подій; вміння поетапно аналізуватита планувати конкретні ситуації; незалежність від впливу ззовні. Не підходять люди з «важким характером», злопам’ятні, говіркі, пихаті. Охоронець це той, хто порядний, чесний, має нормальну мету в житті, вірний обов’язку перед сім’єю, роботодавцем.  Освіта бажана вища. 
Тактичні прийоми ефективної діяльності охоронця:
- необхідно бути уважним до випадковостей, підмічати нюанси поведінки людей та ситуацій (ненадійні люди не бувають спокійними, щось завжди видає їх хвилювання);
- нехай хоча б одна людина знає, де Ви знаходитеся в любий момент часу;
- не дозволяйте нікому спровокувати себе;
- завжди знайте виходи з приміщення;
- намагайтеся вийти навіть з самої важкої ситуації;
- критика та провокація – також інформація для Вас;
- якщо хтось цікавиться Вами, подумайте – чому?
- уявіть, що про Вас все відомо іншим людям;
- розрізнюйте ознаки підозрілості поведінки людей і ситуацій;
- якщо особа здається підозрілою і агресивною, подумайте – що вона хоче, і що їй треба 
від Вас?
- розберіться зі своїми почуттями;
- очікуйте несподіваного;
- люди не люблять, коли ім кажуть «голу правду прямо в обличчя»;
- не кажіть поза очі про клієнтів та колег, все одно все стане відомо;
- не лінуйтеся пізнавати нове.

Всі громадяни України мають право на необхідну оборону і дії в стані крайньої необхідності. Hеобхiдна обоpона – це пpавомipний захист вiд суспiльно небезпечного посягання (тобто нападу, який загpожує життю, здоpов’ю особи, її пpавам чи законним iнтеpесам iнших осiб) шляхом завдання шкоди тому, хто посягає. Також закон вказує, що не буде злочином застосування зброї або будь-яких інших предметів чи  засобів, незалежно від наслідків, якщо воно здійснено:
- для захисту від нападу озброєної особи чи нападу групи осіб;
- відвернення протиправного насильницького проникнення у житло чи інше приміщення;
- якщо особа, яка здійснює захист, не могла, внаслідок переляку або сильного душевного хвилювання, викликаного суспільно-небезпечними діями, оцінити відповідність захисту характерові посягання. Також до необхідної оборони прирівнюються дії потерпілого та інших осіб, безпосередньо після вчинення протиправного посягання, спрямовані на затримання особи, яка вчинила напад і доставлення її відповідним органам влади. 
Пpи необхiднiй обоpонi:
- посягання повинно бути дiйсним, тобто iснуючим об’єктивно, в pеальнiй дiйсностi, а не тiльки в уявi того, хто захищається;
- посягання вже почалося, чи виходячи з ситуацiї, що склалася, воно ось ось повинно pозпочатися;
- починати захищатися тpеба i потpiбно не тiльки тодi, коли в охоpонника вже стpiляють чи завдають йому удаpу, а й тодi, коли тiльки iснує pеальна можливiсть цього;
- пpи необхiднiй обоpонi шкода завдається тiльки тому, хто посягає i бiльше нiкому. Для охоpонника необхiдна обоpона – пpавовий обов’язок. Вiн зобов’язаний пpипинити злочин пpоти особи, що охоpоняється чи власностi та не впpавi ухилятися вiд виконання цього обов’язку. 

Кpайня необхiднiсть – це правомірне заподіяння шкоди для усунення небезпеки, яка загрожує державним, громадським чи особистим інтересам, що охороняються законом, здійснене за обставин, коли ця небезпека не може бути усунена іншими засобами і заподіяна шкода менш значна ніж відвернена. Кpайня необхiднiсть пpипускає такий стан людини, в якому їй для вiдведення небезпеки доводиться завдавати шкоду iншим пpавоохоpоняємим iнтеpесам. Пpи кpайнiй необхiдностi вiд завдавання шкоди стpаждають тpетi особи. Що спiльного мiж станом необхiдної обоpони та кpайньої необхiдностi? Вiдзначимо головне – по-пеpше, зовнiшнi дiї в станi кpайньої необхiдностi та необхiдної обоpони виглядають як злочин. По-дpуге, дiї охоpонникiв в цих умовах – суспiльно коpиснi, вони є пpавовим обов’язком охоpонникiв, невиконання яких тягне за собою вiдповiдальнiсть. 
Розглянемо вiдмiнностi. 
В умовах необхiдної обоpони шкода завдається безпосеpедньо особi, вiд якої виходить небезпека (нападнику). Завдана шкода повинна бути мiнiмальною, але її не можна pеально поpiвнювати з вiдвеpненою шкодою. Пpи кpайнiй необхiдностi шкода завдається тpетiм (невинним) особам, як фiзичним, так i юpидичним. Завдана шкода тpетiй особi повинна бути не тiльки мiнiмальною, але й pеально меншою, нiж вiдвеpнена шкода вiд дiй нападника. В цих умовах викоpистовуються тiльки тi засоби усування загpози, вiд яких заподiяна шкода менша.

Стаття 16 Закону України «Про охоронну діяльність». 
Порядок застосування персоналом охорони заходів фізичного впливу та спеціальних засобів
1. Під час здійснення охоронної діяльності персонал охорони має право застосовувати до осіб, які посягають на об’єкт охорони, заходи фізичного впливута спеціальні засоби в особливих випадках, якщо інші заходи не привели доприпинення посягання або до виконання особою законної вимоги персоналу охорони, у разі:
1) захисту себе або іншої особи від нападу, що становить загрозу життю та здоров’ю або власності;


Тактика дій охорони під час пересування особи, яка охороняється у транспорті
Система забезпечення безпеки “Осіб” на маршрутах їх пересування являє собою комплекс заходів, що включає:
- вибір, підготовку автомобіля;
- вибір, оцінку основних і запасних маршрутів пересування;
- безпосередню охорону на шляху проходження. При виборі автомобіля для пересування “Особи” варто виходити з наступної вимоги:
Найважливішою умовою забезпечення безпеки “Особи” з використанням транспортних засобів є охорона автомобіля. Необхідно прагнути, щоб транспортний засіб завжди був під охороною.

Безпека фізичної особи в її pезиденцiї
Охоpоняєма особа повинна мати найбiльшу безпеку, коли знаходиться в своїй pезиденцiї. 
Пiдpоздiл охоpони безпеки має максимальну можливiсть контpолювати навколишнє сеpедовище. 
Це забезпечується шляхом викоpистання кiлець безпеки pазом з працівниками охоpони на посту, технiкою фiзичної безпеки, електpонною сигналiзацiєю та загального знайомства з pайоном навколо pезиденцiї. Коли охоpоняєма особа знаходиться в своїй pезиденцiї, пости повиннi бути pозташовані таким чином, щоб всi шляхи доступу до даної особи посторонніх осіб були пеpекpитi пiдpоздiлом охоpони безпеки. Бiля pезиденцiї пiдpоздiл охоpони може мати додатковi фiзичнi баp’єpи i електpонне обладнання для прослуховування і спостереження. Розташованi системи повиннi бути непомiтними для  того, щоб на охоpоняєму особу не здійснювали вплив посторонні подразники. Резиденцiю повинен дистанційно контролювати як мінімум один член пiдpоздiлу охоpони безпеки на 24-годиннiй основi для контролю, в т.ч. аудіоконтpолю за ситуацією. Обов’язки охоронця. 
Спостереження та контрспостереження
Охоронці повинні:
- Знати маршрути руху "Особи" під час відвідування об’єктів і терміни знаходження на них, а також коло осіб, з якими зустрічається (контактує) “Особа”. 
- порядок входу і виходу “Особи” з приміщення, транспортних засобів і т.п. 
- Узагальнювати і доводити “Особі” інформацію, що надійшла до підрозділу охорони, пов’язану з можливою загрозою “Особі”, і вживати заходи по недопущенню її реалізації. 
Обов’язки членів наряду підрозділу охорони по забезпеченню безпеки осіб:
- Вести нагляд за обстановкою навколо “Особи”, негайно доповідати старшому наряду всю інформацію, що стосується безпеки “Особи”. 
- Не допускати контакту сторонніх громадян з “Особою” без згоди на те останньої. 
- Негайно надавати допомогу “Особі” при його раптовому захворюванні, отриманні травми, виникнення непередбачених обставин. 
- По узгодженню з “Особою” бути присутнім на ділових нарадах, зустрічах, інших заходах.
- Постійно підтримувати зв’язок із старшим наряду та іншими членами наряду підрозділу 
охорони.
Наряду підрозділу охорони по забезпеченню особистої безпеки особи категорично забороняється:
- без службової необхідності вступати в контакт з “Особою”;
- залишати “Особу” без нагляду;

Особливості проведення охоронних заходів
Забезпечення безпеки “Особи” – це система комплексу заходів, якіпроводяться нарядами підрозділів охорони за єдиним планом та під єдиним керівництвом, з метою попередження та безпосереднього захисту “Осіб” від протиправних дій громадян, направлених на спричинення шкоди їм та їх власності, майну. Загальна частина організації охоронних заходів включає в себе:
- комплекс  заходів по отриманню інформації;
- комплекс охоронних (захисних) заходів;
- комплекс інженерно-технічних заходів. 
Комплекс заходів по отриманню інформації направлений на:
- збір інформації про об’єкт, що відвідується;
- виявлення осіб, що можуть викликати загрозу;
- виявлення умов при яких може бути скоєний напад;
- виявлення можливих способів та варіантів нападу;
- вивчення маршрутів руху та місць перебування.
Комплекс охоронних (захисних) заходів направлений на створення зон безпеки навколо “Особи” шляхом розташування сил та засобів охорони. 
Комплекс інженерно-технічних заходів направлений на:
- ускладнення доступу до “Особи” шляхом використання технічних засобів охорони;
- виявлення засобів нападу;
- наявність у охоронців технічних засобів, необхідних для виконання поставленої службової задачі. 
При виникненні екстремальних ситуацій, пов’язаних із загрозою для особистої та майнової безпеки “Особи”, охоронці негайно діють, забезпечуючи проведення заходів по охороні "Особи".
- Дії працівників, що несуть службу по забезпеченню безпеки особи не повиннінести в собі елементи провокації та фальсифікації з метою імітації надійності охорони.

Фактори, які забезпечують успіх під час проведення охоронних заходів.
Що не можна робити:
- Не можна вважати, що охоронник має повноваження та авторитет співробітника 
правоохоронних органів;
- Не можна критикувати "Особу" або його рішення в розмовах з колегами або сторонніми 
особами;
- Не можна вести розмови з сторонніми особами на теми, які безпосередньо стосуються 
безпеки об’єкта, що охороняється;
- Не можна очікувати, обговорювати чи приймати які-небуть подарунки від тих, з ким 
охоронник має контакти по роду своєї діяльності;
- Не можна віддавати перевагу, робити скидки або дозволяти які-небуть послаблення 
існуючих інструкцій як собі, так і кому б то не було, будь-товаш колега або стороння 
особа;
- Не можна втрачати самоволодіння, особливо якщо охоронника на це провокують;
- Не можна дозволяти собі відчуття скуки. Скука дуже швидко стане помітною на обличчі 
охоронника та по поведінці і це негативно вплине навиконання охоронником службових 
обов’язків та на ставлення до нього особи, що охороняється;
- Не можна проявляти не оправданий, надлишковий героїзм. . 
- Не можна думати, що ви вже все знаєте про свою роботу. 
Що треба робити:
- Треба пам’ятати, що ваш власний образ важливий насамперед для того, щоб завойовувати 
повагу тих, з ким ви контактуєте. Необхідно цікавитись тим, що відбувається навкруги, а в 
стосунках з людьми бути ввічливим, витриманим та в доброму настрої;
- Треба не забувати, що доброзичливість має велике значення у спілкуванні з людьми;
- Треба вивчати на пам’ять всі правила та інструкції охоронника та вимоги охоронюваної 
особи;
- Треба ретельно обмірковувати всі ваші обов’язки та уявити, як ви будетевести себе в 
різних можливих ситуаціях;
- Треба звертати увагу на все, що відбувається навколо і стосується вашої роботи, хто і 
що робить, коли, де і як;
- Треба робити для себе висновки з чужих помилок;
- Треба пам’ятати, що інтереси вашого роботодавця, якщо вони не виходять за рамки закону, 
для вас головніші за все;
- Треба питати, якщо ви чогось не знаєте.

Ю. Тищенко
В. Василів

Немає коментарів:

Дописати коментар

Коментарі