понеділок, 10 квітня 2017 р.

Концепція Служби фінансових розслідувань

Розподіл функцій з профілактики та розслідування економічних правопорушень між декількома органами державної влади є неефективним у боротьбі з такими правопорушеннями.

Накопичений в Східній та Центральній Європі досвід забезпечення економічної безпеки держави показує, що в державі повинен бути створений єдиний центральний орган виконавчої влади, відповідальний за профілактику і розслідування всіх видів економічних правопорушень і здійснення фінансового контролю.

Враховуючи важкий економічний стан в державі, а також необхідність ефективно та оперативно реагувати на всі економічні правопорушення, центральний орган виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями та здійснення державного фінансового контролю, (далі - ЦОВВ у сфері охорони економічної безпеки держави) необхідно створити невідкладно. 

Модель створення СФР України 

- імплементації у вітчизняне законодавство європейської моделі органів, що поєднують в собі контрольно-перевірочні функції з функціями досудового розслідування у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями;
усунення розгалуженої та неефективної системи правоохоронних та інших органів державної влади, що здійснюють контрольно-перевірочні заходи і досудове розслідування у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями;
- встановлення статусу та компетенції центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави, прав та обов’язків його співробітників, службовців та працівників;
- проведення оперативно-розшукових заходів та досудового розслідування, здійснення фінансового контролю і окремих функцій податкового, митного контролю, які визначаються завданнями, покладеними на центральний орган виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави;
- визначення системи та статусу керівництва центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави;
- організації взаємодії центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави з іншими державними органами, які беруть участь у здійсненні запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями і фінансового контролю;
- фінансування, матеріально-технічного та соціального забезпечення центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави;
- соціального, правового захисту, пенсійного забезпечення, відповідальності осіб, які працюють або проходять службу у центральному органі виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави. 

Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави буде створений на базі ДФС України, підрозділів податкової міліції, інших підрозділів відповідних правоохоронних органів, які протидіють економічним правопорушенням.
Буде вирішено одну з нагальних проблем української правоохоронної системи, а саме, усунуто дублювання функцій правоохоронних органів у сфері боротьби з економічними правопорушеннями. 

Така схема утворення центрального органу виконавчої влади обґрунтована не тільки загальними європейськими підходами щодо створення таких органів, а і статистичними даними.

Реалізація Концепції створення СФР сприятиме:
- адаптації вітчизняного законодавства до законодавства ЄС;
- зменшенню впливу тіньової економіки на бюджет держави як при його формуванні, так і при здійсненні видатків, а також запобіганню залученню «брудних» коштів в економіку країни;
- оперативному реагуванню на виникнення або загрозу виникнення економічних правопорушень та невідворотності покарання для осіб, що їх скоюють;
- раціональному використанню державних фінансів та зміцненню фінансової дисципліни в тому числі за рахунок оптимізації чисельності працівників та ліквідації органів та їх підрозділів, що здійснюють дублюючі функції запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями і фінансового контролю;
- зняттю напруги, що склалася у відносинах між підприємцями та різними органами, яким надано право виявляти економічні правопорушення. 
    Реалізація Концепції створення СФР не потребує додаткових витрат державного та місцевих бюджетів України.

   Крім того у зв’язку із позбавленням різних органів виконавчої влади функцій запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями, і передачею функцій з контролю за дотриманням та виконанням законодавства у фінансовій сфері СФР, буде проведено і оптимізацію структури цих органів, що в свою чергу дозволить оптимізувати видатки на їх утримання.

БАЗОВІ ПРИНЦИПИ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ:
-  ВІДКРИТІСТЬ ТА ПРОЗОРІСТЬ, 
ЄДИНИЙ ОРГАН, ЩО ВІДПОВІДАЄ ЗА ПРОФІЛАКТИКУ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ УСІХ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРИНЦИПУ ПІДТВЕРДЖУЄ ДОСВІД ІТАЛІЇ, ШВЕЦІЇ, АВСТРІЇ, ПОЛЬЩІ, ГРУЗІЇ, США. 

ПЕРЕВАГИ СФР
- ЄДИНИЙ ОРГАН ЗОСЕРЕДЖЕННЯ У ЄДИНІЙ СТРУКТУРІ ЗУСИЛЬ ІЗ ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ У ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ
- УСУНЕННЯ ДУБЛЮВАННЯ
- УСУНЕННЯ ДУБЛЮВАННЯ ФУНКЦІЙ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ (ПОДАТКОВА МІЛІЦІЯ, ГУБОЗ, УДСБЕЗ, СБУ) ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
- ПРОЦЕС СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ НЕ ВИМАГАТИМЕ ДОДАТКОВИХ ВИДАТКІВ. ВОДНОЧАС БУДЕ ЗЕКОНОМЛЕНО ДЕРЖАВНІ КОШТИ ЗА РАХУНОК СКОРОЧЕННЯ СТРУКТУР-ДУБЛЕРІВ. 

СТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ СТРУКТУРИ - ЗАПОБІЖНИК ВІД КОЛЕКТИВНОЇ БЕЗВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ:

СЛУЖБА СТВОРЮЄТЬСЯ НА ОСНОВІ ЗАКОНОДАВСТВА, АДАПТОВАНОГО ДО ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ ЕС. 

СЛУЖБА БУДЕ ПІДПОРЯДКОВУВАТИСЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ СФР ОТРИМАЛИ СХВАЛЬНІ ВІДГУКИ КЕРІВНИКІВ МІЖНАРОДНИХ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ:
- ЦЕНТР ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 1 РОЗВИТКУ (ОЕСР)
СЛУЖБА РОЗСЛІДУВАНЬ ФІНАНСОВИХ ЗЛОЧИНІВ ПРИ МВС ЛИТВИ
ЄВРОПЕЙСЬКЕ БЮРО У БОРОТЬБІ 3 ШАХРАЙСТВОМ (ОЛАФ)

МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ:

- КОНТРОЛЬ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ - ПІСЛЯ ВІДКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ;

- ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, СИСТЕМ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ТА АУДИТУ - ЗА РІШЕННЯМ СУДУ;

- ФУНКЦІЯ АУДИТУ ЗАЛИШАЄТЬСЯ ЗА ДФС УКРАЇНИ.

 СУСПІЛЬНА ВАЖЛИВІСТЬ

БІЗНЕС І ДЕРЖАВА = ПАРТНЕРИ;
ДЛЯ ДЕРЖАВИ ЗМЕНШЕННЯ ВИТРАТ ЗА РАХУНОК ЗНИЩЕННЯ КОРУПЦІЇ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНИХ ВИТРАТ;
ЗМЕНШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТИСКУ ТА ЗНИЖЕННЯ НАПРУГИ У ВІДНОСИНАХ МІЖ ПІДПРИЄМЦЯМИ ТА ДЕРЖАВОЮ;
ЗБІЛЬШЕННЯ БЮДЖЕТНИХ НАДХОДЖЕНЬ, РАДИКАЛЬНЕ ЗМЕНШЕННЯ ТІНЬОВИХ ФІНАНСОВИХ СХЕМ ;

УЧАСТЬ БІЗНЕСУ І ГРОМАДСЬКОСТІ У ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

АКТИВНА УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ

ВАЖЛИВИМ ЧИННИКОМ Є АКТИВНА УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ПРОЦЕСІ НАПРАЦЮВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СЛУЖБИ.

ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ
ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ
Контроль за діяльністю СФР від імені суспільства здійснюватиме Громадська рада.
Цей колегіальний орган подаватиме пропозиції щодо проектів нормативно-правових актів, проводитиме їх антикорупційну експертизу.
Громадська рада здійснюватиме контроль за врахуванням у діяльності Служби пропозицій громадськості.
Вона матиме право ініціювати звіт голови СФР перед парламентом та урядом. 

СЛУЖБА ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ - КРОК ДО СУСПІЛЬНОГО УТВЕРДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ІДЕЇ ЛЕГАЛЬНОГО БІЗНЕСУ.

На основі обговорень, презентацій та брошут МФУ і ДФС
підготував О. Майстренко

Немає коментарів:

Дописати коментар

Коментарі