пʼятниця, 17 січня 2014 р.

ТОЛЕРАНТНІСТЬ

Завдяки зусиллям ЮНЕСКО в останні десятиліття поняття «толерантність» стало міжнародним терміном, важливим ключовим словом в проблематиці світу. Воно наповнюється своїм особливим змістом, покликаним бути єдиним для будь-якої мови Землі. У Декларації принципів толерантності, затвердженій Резолюцією Генеральної Конференції ЮНЕСКО в 1995 році пророблена ретельна робота з аналізу категорії «толерантність».  В цьому документі суть толерантності формулюється на основі визнання єдності і різноманіття людства, взаємозалежності всіх від кожного і кожного від усіх, повагу прав іншого (у тому числі права бути іншим), а також утримання від заподіяння шкоди, оскільки шкода, заподіяна іншому, означає шкоду для всіх і для самого себе.
Загальний вміст поняття толерантності не виключає того, що в різних мовах в залежності від історичного досвіду народів воно має різні смислові відтінки. Англійською мовою толерантність - «готовність і здатність без протесту сприймати особистість або річ», французькою - «повага свободи іншого, його способу мислення, поведінки, політичних і релігійних поглядів». У китайській мові толерантність означає «дозволяти, допускати, виявляти великодушність щодо інших». В арабській мові толерантність - «прощення, поблажливість, м'якість, співчуття, прихильність, терпіння ... прихильність до інших», в перській мові -« терпіння, терпимість, витривалість, готовність до примирення».
В українській мові існують два слова з подібним значенням - толерантність і терпимість. Термін «толерантність» зазвичай використовується в медицині і в гуманітарних науках, він означає «відсутність або ослаблення реагування на будь-який несприятливий фактор в результаті зниження чуттєвості до його впливу». А слово «терпимість», більш знайоме і звичне, що вживається в повсякденній мові, означаючи «здатність, вміння терпіти, миритися з чужою думкою, бути поблажливим до вчинків інших людей». Слово «терпимість» часто асоціюється з пасивним прийняттям оточуючої реальності, непротивленням, здатністю «підставити другу щоку». Толерантні установки, навпаки, проявляють себе активною життєвою позицією, яка передбачає захист прав будь-якої людини і ставлення до проявів нетерпимості як до неприпустимих.
Залежно від контексту - еволюційно-біологічного, етичного, політичного або психологічного - толерантність наповнюється своїм особливим специфічним змістом.
У еволюційно-біологічному плані розробка концепції толерантності спирається на уявлення про «норми реакції», тобто допустимий діапазон варіантів реагування, притаманних тому чи іншому виду і які не порушують його генотипу.
В етичному плані концепція толерантності виходить з гуманістичних течій, в яких підкреслюється неперехідна цінність різних достоїнств і чеснот людини, в тому числі достоїнств (різноманітності ознак), що відрізняють однієї людини від іншої і що підтримують багатство індивідуальних варіацій єдиного людського виду. Якщо різноманітність людей, культур і народів виступає, як про це згадували ще гуманісти італійського Відродження, як цінність і гідність культури, то толерантність, що представляє собою норму цивілізованого компромісу між конкуруючими культурами і готовність до сприйняття інших логік і поглядів, виступає як умова збереження різноманітності, свого роду історичногоправа на інакшість, несхожість.
У політичному плані толерантність інтерпретується як готовність влади допускати інакомислення в суспільстві і навіть у своїх рядах, дозволяти в рамках конституції діяльність оппозиції, здатність гідно визнати свою поразку в політичній боротьбі, приймати політичний плюралізм як прояв різноманітності в державі.
Толерантність була постійною, глибоко вкоріненою традицією українського народу.Спонтанно виробляючись в людському співжитті з метою самозбереження і виживання, вона не часто перетворювалася на декларовану і реалізовану через правове суспільство норму. Традиції вічової демократії, що мали місце в культурі України, не рівнозначні повсякденній ліберальній нормативній культурі,яка підтримувалась конституційним правом, стаючи основою світогляду мас. Таке суспільство належить ще будувати.
Психологічний зміст толерантності: це набута стійкість; стійкість до невизначеності; етнічна стійкість; межа стійкості (витривалості) людини; стійкість до стресу; стійкість до конфлікту; стійкість до поведінкових відхилень.
Осягнення смислів толерантності з метою перетворення толерантності в визнану всіма народами Землі цінність і норму сучасного суспільства - справа учених, політиків, громадських діячів, діячів мистецтва і культури.
Один із шляхів осягнення смислів і кордонів толерантності - аналіз форм і проявів її протилежності - інтолерантності або нетерпимості. Нетерпимість грунтується на переконанні, що твоє оточення, твоя система поглядів, твій спосіб життя стоять вище за інших. Часто це не просто відсутність простого почуття солідарності, це неприйняття іншого за те, що він виглядає, думає, чинить інакше, іноді просто за те, що він існує. Таку нетерпимість не можна плутати з юнацькою нетерпимістю - сумішшю непримиренності і протесту. Йдеться, швидше, про індивідуальний і колективний «комплекс переваги», який, починаючись з неприйняття, відторгнення і приниження інших форм способу життя, може призвести до різних проявів реалізації цього комплексу, в тому числі і до геноциду. Нетерпимість визначає перевагу подавлення, а не переконання. Це шлях до панування і знищення, відмови в праві на існування тих, хто дотримується інших поглядів. Нетерпимості ненависні будь-які інновації, так як вони відкидають або змінюють старі моделі.
Форми, симптоми і прояви інтолерантності, на жаль, різноманітні і великі. Її результати можуть проявлятись в широкому діапазоні - від звичайної неввічливості і раздратування до етнічних чисток та геноциду, умисного знищення людей. Однією з найбільш уразливих сфер людських відносин в  полікультурному суспільстві, що трансформується є сфера відносин між різними етнічними групами. Саме в цю область в першу чергу проектуються економічні, соціальні та політичні проблеми. Вони набувають етнічну форму і доставляють суспільству чимало клопоту. Зони міжетнічної напруженості, зараження етнофобією, етнічним насиллям, що породжує потоки мігрантів, з повною підставою можна назвати «зонами етнічної інтолерантності».
Оцінка ступеня етнічної інтолерантності можлива на основі рівня «негативізму» міжетнічних настановних утворень (стереотипів, упереджень, забобонів), рівня порогу емоційного реагування на іншонаціональне оточення, різних форм агресивності і ворожих реакцій по відношенню до іншоетнічних груп. Етнічна нетерпимість - реально значуща форма проявів кризових трансформацій етнічної ідентичності за типом гіперідентичности (етноегоізм, етноізоляціонізм, фанатизм), коли надпозитивне ставлення до власної групи породжує комплекс переваги над «чужими». Найбільш соціально значимі ті феномени, психологічною основою яких виявляються трансформації етнічної ідентичності за типом гіперідентичності, це - «етноцентризм», «ксенофобія», «етнічне насильство», «геноцид».
Етноцентризм розуміється як властивість індивідуальної та масової свідомості, яке визначає оцінку життєвих явищ крізь призму традицій і цінностей власної етнічної групи і відображає відносини як всередині самої групи, так і її відносини з іншими групами. Поняття було введено в науковий обіг в 1883 р. П.Гумпловічем в його книзі «Расова боротьба» і потім, на думку ряду дослідників, незалежно від нього У.Самнером в 1906 р. Про етноцентризм говорять звичайно за наявності двох складових: а) визнання своєї групи в якості еталонної для оцінки інших етнічних груп, що виражається у внутрішньогрупової згуртованості, солідарності, перевазі і повазі внутрішньогрупових норм, б) визнання інших груп гіршими, прояви ворожості, недовіри, зневаги до інших людей. Ці тенденції можуть існувати і незалежно один від одного.
Жорстке розділення на «своїх» і «чужих» породжує негативні образи «чужих" і ворожі установки по відношенню до них, а також ієрархічну авторитарну точку зору на групову взаємодію, в якому «своя» група домінує, а «чужі» групи є підлеглими. Р. Левайн і Д. Кемпбелл, розглядаючи етноцентризм як похідний від реакції на конфлікт і загрозу з боку інших груп, виділили його основні прояви: збільшується щільність кордонів групи, зменшення числа «відступників» у групі, посилення їх покарання або навіть відкидання їх як «дезертирів». Автори концепції авторитарної особистості (Т. Адорно, Е.Френкель - Брунсвік, Д. Левінсон, Р.Сенфорд ) вважали етноцентризм універсальною характеристикою, в основі якої лежить егоцентризм. Причини егоцентризму вони шукали в природі авторитарної особистості, яка прагне стати лідером етнічної групи. Авторитарна особистість через психологічні механізми придушення, заперечення, проекції сприяє продукуванню станів агресії мас і ворожості по відношенню до інших етнічних груп.
Поняття «націоналізм» широко дискутується в зарубіжній і вітчизняній науковій літературі. Питання націоналізму і масових комунікацій було позначено ще в 50-ті роки. Суть націоналізму полягає в розгляді нації як особливого політичного дискурсу, який, слідом за автором терміну «дискурс» М.Фуко , сприймається таким що володіє внутрішньою єдністю, це спосіб бачення світу, що виражається в найрізноманітніших, не тільки вербальних, практиках, як спосіб відображення світу, його проектування і соціального конструювання. Націоналізм у рамках цього підходу визначається американською дослідницею К. Вердері як «політичне використання символа нації через дискурс та політичну активність, а також як емоції, які змушують людей реагувати на використання цього символу." Відповідно з такою точкою зору, націоналізм не повинен розумітися як соціально діюча особа, і питання про те, поганий він чи хороший, сумісний з демократичними цінностями чи ні, стають некоректниими, Інакше кажучи, націоналізм постає в цьому трактуванні як оболонка для різних ідеологічних і психологічних конструкцій, які одягаються в цю оболонку, оскільки вона виявляється найефективнішим засобом їх адаптації для масової свідомості. Націоналізм може набувати форму переконання в перевазі своєї нації над іншими і в тому, що своя нація володіє великим обсягом прав.

Категорія «етнічне насильство» введена в науковий ужиток відносно недавно Набагато частіше при описі міжетнічних зіткнень вчені та журналісти використовують поняття «етнічний конфлікт», «міжнаціональні зіткнення» , «зіткнення на національному грунті», «погроми», «етнічні чистки», «тероризм»і т.д. Аналіз літератури, присвячений поняттю «етнічне насильство», показує, що воно застосовується в області міжгрупових дій насильницького характеру і в більшості випадків висловлює агресію групи проти індивіда. У ході аналізу опису конкретних випадків етнічного насильства звертає на себе увагу та обставина, що однією стороною в цій взаємодії виявляється група, другою - «категорія» (мігранти, чужаки та ін.), тобто маса або атомізовані індивіди як частки цієї маси. Група, що здійснює насильство проти виділеного її лідерами об'єкта насильства  з необхідністю передбачає наявність цілком певною мірою організації поведінки її членів. І в цьому істотна відмінність етнічного насилля від іншого поняття конфліктології-погрому, або так званих «заворушень», коли активною стороною насильницької взаємодії є натовп, або, що в даному контексті практично те ж саме,-«маса», в той час як жертви насильства завжди характеризуються відсутністю порівнянної ступені організованості. На думку С.Соколовского, як тільки поведінка жертв знаходить характер координованої протидії, ми можемо говорити про насильницький етнічний конфлікт, в якому зникає притаманна етнічному насиллю асиметрія взаємин, свого роду «векторність», обумовлена наявністю пасивної (яка страждає) і активної (що здійснює насильство ) сторін.
У сучасному суспільстві ворожість до чужих груп - ксенофобія, набуває масового характеру і стає однією з найсерйозніших проблем. Найбільш поширені в даний час форми ксенофобії-етнофобія, релігійна фобія, фобія до мігрантів. При Радянському Союзі один народ проголошувався лідерами вищим досягненням людської думки і практики, носієм ідеалів, до яких повинні прагнути всі народи і суспільства. Це провокувало «відторгнення будь-якого культурного, соціального, духовного компоненту і його етнічних носіїв, які не відповідали радянським стандартом. У радянський період ксенофобія існувала на двох рівнях-державному і побутовому. В офіційній ксенофобіі виникли специфічні напрямки: релігійна фобія у вигляді атеїзму; соціальна фобія, що реалізувалася в етнофобії, зокрема  антисемітизмі, на офіційному рівні проголошеного як боротьба проти сіонізму (наприклад, починаючи з післявоєнних років, був обмежений доступ євреїв на керівні посади, в деяких вузах існувала негласна квота на прийом євреїв). На побутовому рівні об'єктами етнофобії були, крім євреїв, жителі Середньої Азії та Кавказу. Етнофобія виражалась і виражається в стійко побутуючих зневажливих кличках. Нерідко етнофобії концентровано проявлялися в деяких соціальних і професійних сферах.
Після розвалу тоталітарної системи знялися заборони на самовираження, в тому числі на національне і релігійне, з'явилася можливість відкрито критикувати звичаї, звичаї, традиції, релігію людей, що належали до «чужих» груп. Неприязнь до чужих груп виявилася для деяких партій зручним знаряддям маніпуляцій для завоювання популярності серед частини населення.
Існування ксенофобії показує недосконалість суспільства і держави. Ксенофобські настрої виявляються досить стійкою тенденцією в суспільстві. Ксенофобія паразитує на економічних труднощах, комплексах соціальної неповноцінності. Ксенофобські настрої переживаються болісно не тільки тими, на кого вони звернені, а й тими, від кого вони виходять. Ксенофобія зустрічає відповідну, найчастіше ще більш жорстку реакцію, її зростання набуває рис геометричних прогресій, що особливо помітно в кризових ситуаціях.

Сучасні інтолерантність і ксенофобія мають деякі якості, які роблять їх принципово непорівнянними з інтолерантностю і ксенофобією в суспільствах яких завгодно минулих часів. Люди ніколи не були ще так відірвані від свого коріння і це порджує ностальгію. У минулому люди належали до деякої невтраченої побутової традиції. Це завжди давало їм визначений мінімум закритості стосовно до «чужого ». У XX столітті все це скінчилося. Коли німці перестали природно почувати себе німцями, вони зробили себе "расою", Гасло нацистів щодо балтійських німців: ви втратили Heimat (конкретну батьківщину), але знайшли Vaterland ( абстрактну ідеологічну батьківщину).

В даний час найбільш поширені релігійні (наприклад, ісламофобія) і етнічна фобії. Етнофобії представлені антисемітизмом, кавказофобією, русофобією, українофобією, сінофобією (фобією до китайців), циганофобією, азіатофобією . Традиційні фобії доповнюються і диференціюються, виникають у зв'язку з актуальними соціальними змінами - негативізмом щодо молдаван, чеченців.
Кавказофобія - термін, який порівняно недавно з'явився у зв'язку з виникненням масової кавказької діаспори. Цей вид фобії найбільш поширений в даний час і має дві головні мотивації-економічну, пов'язану з професійною діяльністю кавказців (торгівля та підприємництво) і поведінкову (етнокультурні особливості).
Специфічним напрямком у етнофобій є русофобія, прояви якої можна зустріти в національних республіках і регіонах, де росіяни проживають спільно з іншими етнічними групами. В Україні є прояви українофобії - зневажливе ставлення до всього українського.

Окремо необхідно сказати про антисемітизм. За радянської влади він був домінуючою фобією. З початку 90-х років спостерігається тенденція до зникнення державного антисемітизму, що компенсуються, однак, різким зростанням антисемітських настроїв серед деяких партій та організацій.
Єврейське питання існує в двох іпостасях:
1) для самих євреїв
2) для тих політиків, які використовують його як політичну карту, як інструмент для знаходження своєї політичної ніші, для підсилення власного впливу в країні. Для євреїв це питання про те, які їхні перспективи в Україні: чи можна сподіватися на те, що їхні діти будуть жити тут спокійно, що їм не буде загрожувати насильство. Як показують результати опитувань, євреї відчувають серйозну тривогу. Більше половини опитаних бояться антисемітизму більше, ніж 6-7 років тому.
Наскільки широко поширені антисемітські настрої? Цілий ряд досліджень дозволяє говорити про зниження рівня антисемітизму серед «простих людей». Ставлення до євреїв з боку «простих людей» досить позитивне.
Одним з крайніх проявів інтолерантності є геноцид. Кросскультурний психолог С. Бокнер визначає геноцид як ситуацію, коли одна група, зазвичай чисельно домінуюча або яка володіє переважаючими технологічними ресурсами, знищує або намагається знищити всіх членів іншої групи, з якими вона вступає в контакт. У виправдання зазвичай висувається теза про расову, етнічну або психічну неповноцінність групи, що піддається знищенню. З психологічної точки зору, геноцид - висловлювання граничної інтолерантності до іншого способу життя, до іншої культури, що виявляється у прагненні до їх фактичного знищення.
Конвенція про геноцид (Genocide Convention), прийнята 9 грудня 1948 на асамблеї ООН, визначала геноцид як «дію, скоєну з наміром знищити повністю або частково національну, етнічну, расову чи релігійну групу» за допомогою фізичного знищення членів цієї групи, нанесення їм серйозного фізичної чи душевної шкоди, створення умов для їх фізичного знищення і перешкод для народжуваності.
Геноцид може розглядатися як форма поведінки, яка базується на перетворенні знищення, вбивства іншої людини в соціальну норму повсякденного життя. Необхідно разрізняти такі поняття, як геноцид і війна. Якщо під час війни до вбивства людини вдаються як до засобу досягнення других цілей (територіального панування, економічного панування), то в ситуації геноциду саме знищення іншої людини стає мотивом поведінки. У цьому сенсі філософія екстремістських груп, проповідування і сповідування геноциду може бути в цілому охарактеризовано як ідеологія людинофобії. В результаті геноцид виявляється аутоагресією і неминуче приводить в своєму розвитку до такої глобальної катастрофи, як самознищення людства.
Відомим дослідником Е.Стаубом геноцид розуміється як спроба знищення расової, етнічної, релігійної, культурної чи політичної групи як безпосередньо, через фізичне знищення, так і не напряму - через створення умов, які ведуть до знищення групи. В історії були різні форми геноциду: геноцид вірмен в Туреччині (1915 р.), аутогеноцид у Камбоджі (1975 р.), геноцид в Аргентині (1976 р.) і Голокост євреїв (від грецького слова, що означає «всезнищення з допомогою спалення») (1941-1945 рр..).
Джерела геноциду як крайнього прояву інтолерантності лежать в різних сферах. Це і соціальні умови існування людських груп, і особливості взаємодії учасників геноциду - злочинців, жертв, свідків, а також їхні культурні та особистісні схильності.

В. Жук
О. Сирота

Немає коментарів:

Дописати коментар

Коментарі